روشهای آماری مورد استفاده و مدل سازی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه
منبع: (سکاران, 1385)
3-8 روش گردآوری داده ها:
اطلاعات را می توان به روش های گوناگونی در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای، پرسشنامه حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده ی افراد یا رویدادها با ضبط یا (بدون ضبط) صوتی یا تصویری و انواع سایر فنون انگیزشی مانند آزمونهای برون فکنی. منابع اطلاعاتی می توانند دست اول یا دست دوم و یا از هر دو نوع باشد. افراد، گروه ها و شماری از پاسخ دهندگانی که پژوهشگر آنها را برگزیده است تا احتمالا دیدگاه های آنها را در زمینه ای خاص گاه به گاه جویا شود. نمونه هایی از منابع دست اول هستند (سکاران, 1385, ص. 142). نمونه های اطلاعات دست دوم نیز عبارت اند از سوابق و بایگانی های موسسات، نشریات دولتی، تحلیل های صنعتی که مطبوعات ارائه می کنند و نظایر آن. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه، کتب، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت و … بوده است. به عبارتی بخشی از جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه و کاوش در مقالات، کتب و پایان نامه ها و بخش دیگر از طریق پرسشنامه بدست آمده است.
3-9 تجزیه و تحلیل داده ها:
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها، سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را مشخص نماید و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد(سرمد, بازرگان, و حجازی, 1380، ص. 235). در این تحقیق برای بررسی سئوالات تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی حسب مورد استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
1. آمار توصیفی: در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. برای این منظور، اطلاعات جمعیت شناختی با استفاده از نمودارهای فراوانی نشان داده خواهد شد.
2. آمار استنباطی: در این تحقیق از استنباط آماری مربوط به آزمون فرض های آماری و نظریه استنباط آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات بهره گرفته می شود. مبنای تحلیل نتایج در این تحقیق استفاده مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق است. همچنین برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و سنجش ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
در این تحقیق با توجه به اینکه داده ها دارای توزیع نرمال می باشند و همچنین مقیاس داده ها از نوع لیکرت می باشد، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
منابع
نادری, عزت الله و مریم سیف نراقی. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. سیزدهم. تهران: دفتر انشارات و تحقیقات بدر, 1378.
سرمد, زهره, علی بازرگان و الهه حجازی. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارت آگاه, 1380.
هومن, حیدرعلی. شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش). چاپ چهارم. تهران: انتشارات پارسا, 1380.
سرایی, حسن. مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق. تهران: انتشارات نی, 1372.
حافظ نیا, محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت, 1389.
جانسون, ریچارد و گوری باتاچاریا. آمار، اصول و روش ها. مترجم فتاح میکائیلی. اصفهان: نشر ارکان, 1380.
کوکران, ویلیام جی. تکنیک های نمونه گیری. مترجم عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی. تهران: اتحاد, 1385.
نبوی, بهروز. مقدمه بر روش تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات فروردین, 1372.
میلر, دلبرت. راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی. مترجم هوشنگ نایینی. تهران: نشر نی, 1380.
سکاران, اوما. روش های تحقیق در مدیریت. مترجم محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی, 1385.
مومنی, منصور. (1389). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   à و que

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه:
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی, 1387, ص. 305-303)
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می شود.