روشهای جمعآوری اطلاعات و اختلال نارسایی توجه

دانلود پایان نامه

عدم وجود آزمون پیگیری، اصولأ برای بررسی تأثیر دراز مدت اثر مداخله بر روی آزمودنیها، انجام آزمونهای پیگیری ضروری است ولی در این پژوهش آزمون پیگیری به دلیل محدودیت زمانی اجرا نشده است. پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی، اجرای آزمون با فاصله بیشتری صورتگیرد تا پایداری تأثیر جلسات آموزشی در نظرگرفته شوند.
از محدودیتهای دیگر پژوهش حاضر میتوان به استفاده صرف از فرم خود گزارشدهی اشاره نمود و پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی ضمن استفاده از فرم معلمان از سایر روشهای جمعآوری اطلاعات در مورد نشانههای اختلال نارسایی توجه-بیشفعالی (از جمله مصاحبه بالینی، مشاهده و … ) بهره ببرند.
پیشنهادهای کاربردی
از آنجا که نتایج پژوهش حاضر میتواند در کلینیکهای روانشناسی مورد استفاده قرارگیرد، پیشنهاد میشود در مراکز رواندرمانی بر حمایتهای روانشناختی مادران تأکید شود و جلسات ماهانه به منظور ارائه خدمات سلامت روان تشکیل شود.
در جلسات آموزش خانواده مدارس در رابطه با اختلال اختلال نارسایی توجه بیش فعای و راههای کنترل آن برای مادران صحبت گردد.
آشنایی معلمان در جلسات ضمن خدمت با این اختلال و راههای کنترل آن
علاوه بر مادران، برای پدران و دیگراعضای خانواده کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعای جلسات آموزشی و توجیهی گذاشته شود تا اعضای خانواده با هماهنگی بیشتر وارد عمل شوند و سریعتر اختلال را مهار نمایند.
پیشنهادهای پژوهشی
در تحقیقاتی آتی لازم است جنس، تحصیلات، سن مادران به عنوان متغیرهای اثرگذار در نظر گرفته شود و موضوعی است که پیشنهاد می شود در پژوهشهای بعدی به آن پرداخته شود.
پیشنهاد میشود این پژوهش با ابزارهای پژوهشی دیگر نیز اجراشود تا تعمیمپذیری نتایج، بهتر آشکار شوند.
در پژوهشهای آتی، اثر آموزش روی کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه مورد بررسی قرارگیرد.
به سبب دسترسی بیشتر و آسانتر، تنها مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه در این مطالعه شرکت کردند. توصیه میشود در پژوهشهای آتی، به منظور ارتقای سلامت روان خانواده، پدران نیز در چنین مطالعهای شرکت داده شوند.
پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی، اجرای آزمون با فاصله بیشتری صورت گیرد تا پایداری تأثیر جلسات آموزشی در نظرگرفته شوند.
منابع و مأخذ
منابع فارسی
آزاد حسین (1378). سلامت روان ازدیدگاه الیس. فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.
آذربایجانی، مسعود. (1388). روانشناسی دین. ماهنامه اطلاعرسانی معارف، شماره 66، صص 10-6.
احمدی، محمدرضا؛ گلزاری، محمود؛ شاملی، عباسعلی؛ رسولزاده طباطبایی، سیدکاظم. (1387). بررسی ابعاد روانشناختی مناسک حج و تأثیر آن بر سطح دینداری. فصلنامه علمی- تخصصی روانشناسی و دین، سال اول، شماره 4، صص 43-4
احمدی، علیاصغر. (1368). روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی. تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول. 1368.
ابراهیم زاده، احمد.(1384). نقش ویتامین ها در تقویت حافظه و سلامت کودکان و نوجوانان. پیوند، 311 ـ 310 ـ 309.
ابراهیمی عطری، احمد. (1372). بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر. تهران : انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
ابراهیمی، ابوالفضل. (1387). باورهای آخرت نگرانه و رابطه آنها با سلامت روان. فصلنامه علمی- تخصصی روانشناسی و دین، سال اول، شماره سوم، صص 107-125.
اتکینسون، ریتا ال و همکاران. (1387). ترجمه محمدتقی براهنی و همکاران، زمینه روان‌شناسی هیلگارد، جلد اول، تهران: انتشارات رشد، چاپ سیزدهم، ص 743.
الیری، دانیال. رفتار درمانی : کاربرد و بازده. ترجمه علی اکبر سیف. (1377). تهران : انتشارات فردوس.