روش آلفای کرونباخ و روایی محتوایی

دانلود پایان نامه

مخالف
تا حدودی موافقم
موافق
خیلی موافق
ارزش عددی
1
2
3
4
5

این پرسشنامه بر گفته از پرسشنامه چن و تی سنگ در سال 2013 میلادی می باشد که تغییراتی جزئی در پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما و کمک صاحب نظران صورت گرفت. در ضمن این پرسشنامه شامل ۲1 سوال می باشد که متغیرهای عملیاتی تعریف شده را مورد سوال قرار می دهد. پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
3-6) روایی و پایایی ابزار تحقیق
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد . ابزار سنجش و آزمونهای استاندارد و میزان شده معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند ؛ از این رو محققان می توانند آنها را با اطمینان به کار گیرند ؛ ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی است و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند.
3-6-1) روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد. در این تحقیق از روش روایی محتوایی استفاده شده است. روایی محتوا دو نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها ومهارت ها ی ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است .روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای سنجش روایی پرسشنامه تحت نظر استاد راهنما و متخصصان از روایی صوری و ظاهری استفاده شده است. به این ترتیب که به منظور روایی ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه اولیه بر گفته از پرسشنامه چن و تی سنگ در سال 2013 در اختیار استاد راهنما قرار گرفت و با استفاده از میانگین نظرات ایشان و انجام اصلاحات ، پرسشنامه نهایی با تغییرات جزئی طراحی گردید.
3-6-2) پایایی پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویزگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر آن را می سنجد. برای محاسبه پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به اجرای دوباره ی آزمون، روش موازی(همتا)، روش تصنیف(دو نیمه کردن) و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار spss 20 و LISREL 8.54 برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است. در هنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر 35 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
n = تعدادسوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر ، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول ( 3-2 ) است. جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می شود.
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه
متغیر
میزان آلفا
تعداد سوال