روش ارزشگذاری جامع و دارایی های نامشهود

دانلود پایان نامه

4) روش ارزشگذاری جامع:
روش ارزشگذاری جامع توسط مک فرسون تدوین شد و ارتباط بین اندازه گیری ارزش شرکت، سرمایه فکری و مقادیر پولی را به منظور ارزش گذاری جامع کسب و کار مورد استفاده قرار میدهد (مکپرسون، 1996).
این روش سه دسته ارزش زیر را مورد استفاده قرار می دهد:
دسته اول : ارزش اصلی که نمایش دهنده اثربخشی داخلی شرکت است،
دسته دوم : ارزش فرعی که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازه گیری می شود، و
دسته سوم : ارزش ابزاری که نشان دهنده فشارها در محیط رقابتی می باشد.
روش ارزشگذاری جامع، سعی در تهیه کردن ارزش جامع کسب و کار می کند که حاصل مجموع سرمایه فکری و جریان های نقدی شرکت می باشد. به عبارتی، در این روش ارزش افزوده مرکب، حاصل ترکیب ارزش افزوده پولی با ارزش افزوده ناملموس است (مکپرسون و پیکه، 2001).
5) حسابداری برای آینده:
روش حسابداری برای آینده، توسط ناش تدوین شد و یکی از مدل های حسابداری موشکافانه ای است که در آن دارایی ها برحسب ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار تعریف می شوند. در این روش نیازی به تفکیک دارایی های مشهود از دارایی های نامشهود نمی باشد. در حقیقت روش حسابداری برای آینده همانند روش ایجاد ارزش جامع، سیستمی برنامه ریزی شده برای جریانهای نقدی کاهش یافته است. اساساً مقدار حسابداری برای آینده، ارزش فعلی تمام جریان های نقدی مورد انتظار آتی در هزینه بازاری سرمایه می باشد. هزینه بازاری سرمایه نرخ بازدهی است که سهامداران پیش از خرید سهام شرکت انتظار دارند به آن برسند. اختلاف ما بین ارزش حسابداری برای آینده در پایان و ابتدای دوره برنامه ریزی (افزایش در هزینه سرمایه) در حقیقت همان ارزش افزوده دوره می باشد. ناش در این روش سرفصل های سنتی دارایی ها، بدهی ها و تساوی آنها را البته با معانی جدید به صورت زیر بکار برد :
* دارایی ها : به صورت ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی مورد انتظار آتی ورودی به شرکت تعریف می شود،
* بدهی ها : به صورت ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی مورد انتظار آتی خروجی از شرکت تعریف می شود، و
* تساوی سهامدار : برابر است با دارایی ها منهای بدهی ها. فرآیند و نتیجه خالص تعیین تساوی سهامدار برای کل شرکت، ارزش گذاری شرکت نامیده می شود (نش، 1998).
6) اعلامیه منابع انسانی:
اعلامیه منابع انسانی به عنوان جنبه کاربردی از حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی بطور گسترده در فنلاند شکل گرفت. حساب سود و ضرر منابع انسانی، هزینه های مرتبط منابع انسانی را به سه طبقه هزینه های بازسازی، هزینه های توسعه، و هزینه های فرسودگی تقسیم می کند.150 شرکت فنلاندی در سال 1999 اعلامیه منابع انسانی را تهیه نموده اند (اونن، 2000).
7) جستجوگر ارزش:
جستجوگر ارزش، روش حسابداری است که توسط موسسه کی پی ام جی برای محاسبه و تخصیص ارزش پنج دسته از دارایی های نامشهود پیشنهاد گردید. این پنج دسته عبارت از دارایی ها و هدایا، مهارت ها و دانش ضمنی، هنجارها و ارزش های اجتماعی، فن آوری و دانش آشکار، فرآیندهای اصلی و مدیریتی است (اندریسن و تیسن، 2000). این روش بینشی نسبت به توان آتی دارایی های نامشهود با نگریستن به مواردی از قبیل ارزش افزوده برای مشتریان، رقابت پذیری، توان پذیرش فرصت های جدید، قدرت تحمل و قدرتمندی فراهم می کند. اهداف این روش بر اساس اظهار نظر موسسه کی پی ام جی عبارت است از موارد زیر :
1- کمک به سازمان ها در برای فهمیدن و اندازه گیری ارزش مزیت های رقابتی یا دارایی های نامشهود است که دارای اهمیت راهبردی هستند،
2- ارزیابی قدرت ها و ضعف های نسبی دارایی های ناملموس با ملاحظه توان آینده، و
3- تخصیص جریان درآمد سازمان در سراسر مزیت های رقابتی.
8) ارزش گذاری دارایی فکری:
ارزش گذاری دارایی فکری، روشی است که توسط سالیوان برای قیمت گذاری دارایی فکری تدوین شده است (سولیوان، 2000). اساساً این روش دورنمای مناسبی برای درآمدهای پیش بینی شده آتی فراهم می کند که برخواسته از جنبه تجاری دارایی های نامشهود است. این روش مبتنی بر پیش بینی هایی از جریان نقدی در آینده است. محاسبات جریان نقدی، جریان های ورودی شرکت یا محصول را در دوره زمانی می گیرد و تمام پرداخت های نقدی را در همان دوره زمانی از آن کم می کند. نمودارهای جریان نقدی، وضعیت سلامت مالی کسب و کار را در دوره زمانی مشخص نمایش می دهد. روش ارزش گذاری دارایی فکری، بر مبنای جریان های نقدی مورد انتظار آتی مربوط به دارایی خاص بنا می شود. این مدل، درآمدها و هزینه های آتی را به دارایی ها مرتبط مینماید (متسورا، 2004).