روش حداقل مربعات معمولی و آینده نگر و گذشته نگر

دانلود پایان نامه

روش های آینده نگر و گذشته نگر
با توجه به محدودیت های “میانگین سال های تحصیلی” و دیگر متغیرها، روش های دیگری برای سنجش موجودی سرمایه انسانی، مقبولیت یافتند. این روش ها یا از طریق جمع زدن هزینه های سرمایه انسانی (روش گذشته نگر)، و یا ازطریق جمع زدن منافع حاصل از آن (روش آینده نگر) محاسبه می شوند.
الف ) روش آینده نگر
روش آینده نگر نیز به دستاوردی درآمدمدار اشاره دارد، به طور کلی مقدار سرمایه انسانی را از درآمد آینده (مورد انتظار) تخمین می زند. این روش توسط پتی (1690) پایه گذاری شد، کسی که سرمایه انسانی انگلستان را محاسبه نمود، آن چنان که تفاوت میان تخمین های وی ازدرآمد ملی و درآمد ناشی از املاک و مستغلات، در نهایت با نرخ سودی معادل 5% به سرمایه مبدل می شد. نسخه های پیشرفته تخمین های درآمدمدار، مقدارمورد انتظار سرمایه انسانی را به عنوان درآمد کلی که می تواند در بازار کار طی گذران عمر تولید شود را تعریف می کنند (گیبسون و آکسلی).
به بیان دیگر، با سرمایه انسانی همانند یک سرمایه گذاری رفتار می شود. مثالی نوعی ازدستاورد درآمدمدار، توسط داگوم (2001) برای رسیدن به تخمینی ازموجودی میانگین سرمایه انسانی آمریکا در سال 1982، به کار رفته است. آنان سرمایه انسانی را به عنوان مجموع تنزیل شده عواید آینده تعریف می کنند که با احتمال بقا( زنده ماندن فرد تا سن خاصی)، مورد تصحیح قرار می گیرد. به لحاظ جبری:
(2-3)
که در آن h(x) سرمایه انسانی سرپرست خانوار به سن x است (او موجودی سرمایه انسانی سرپرست خانوار را با آن چه برای خانوار است، یکسان قرار می دهند). P(x, x+t) احتمال بقای سرپرست خانوار به سن x در t سال آینده را نشان می دهد، و نهایتاً i نرخ تنزیل است که به طور معمول سالیانه 6% در نظر گرفته می شود. در مقاله اصلی ، این روش را به عنوان نخستین گام در تعیین موجودی سرمایه انسانی ازیک بررسی خانواری به کار می گیرند و این امر از طریق یک ارزیابی متغیر پنهان (که در زیر توضیح داده خواهد شد) جهت تخمین توزیع سرمایه انسانی در بین جمعیت، ادامه یافت.( ون لوون)
جونگ (2002) ، دنباله رو مطالعات مولیگان وسالایی مارتین (1997)، شاخصی از سرمایه انسانی برای 39 کشور را ارزیابی نمود. او فرض می کند که تمامی کشورها تابع تولید از نوع کاب داگلاس یکسانی دارند، و بنابراین تفاوت در دستمزدهای حقیقی مشاهده شده باید تنها به تفاوت در سرمایه انسانی و تولید کل منسوب شود. بدین ترتیب معادله (2-4) نتیجه می شود:
(2-4)
که در آن Hi و Hj موجودی سرمایه انسانی را به ترتیب در کشورهای i و j نشان می دهند، w دستمزد حقیقی و Y تولید کل را معرفی می نمایند. وی داده دستمزد را از تحقیقی که درماه اکتبرتوسط ILOانجام شده بود به منظوردست یابی به ارزیابی های موجودی سرمایه انسانی در 39 کشور در سال 1995 نسبت به ایالات متحده آمریکا به کار گرفت. نتایج به دست آمده توسط او نشان می دهند که موجودی سرمایه انسانی در آفریقا درحدود 3/52% (میانگین 11 کشور)، در آسیا 2/66% (میانگین 10 کشور)، و در اروپا 2/90% (میانگین 9 کشور) از موجودی سرمایه انسانی در ایالات متحده بودند.
حال مروری بر روش داگوم خواهیم داشت:
روش داگوم برای تخمین سطح سرمایه انسانی سرپرست خانوارها:
با توجه به اینکه شاخص سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح می باشد، لذا برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده می شود.
بدین ترتیب که با برآورد یک متغیر وابسته که به عنوان تابعی از متغیر های مستقل و متناسب با موضوع مورد نظر می باشد و معرفی یک تابع انتقال متغیر کیفی مورد نظر به عنوان متغیر مستقل جهت برآورد سطح سرمایه انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین با معرفی تابع خطی زیر:
(2-5) Z=L(X1, X2, … , Xp)
که در آن X1,X2,…,Xp متغیرهای مستقل متناسب با موضوع مورد بررسی و Z متغیر پنهان استاندارد می باشد. برای تخمین ضرایب متغیرهای مستقل جهت آزمون معنی داری متغیرهای توضیحی روی متغیر مورد نظر، با توجه به نامشخص بودن متغیر Z طبق قضیه گوس-مارکوف و استاندارد بودن متغیر Z ، ابتدا با توجه به حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از روش ایجاد اعداد تصادفی، داده های متغیر نا مشخص ولی استانداردZ را به صورت تصادفی ایجاد می کنیم. به نحوی که استاندارد بودن این متغیر حفظ شود.
در این مرحله مدل زیر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود:
(2-6) Z=a1 X1+a2X2+…+ap Xp
و با توجه به معنادار بودن هر یک از ضرائب متغیرهای xi روی z متغیرهای مناسب جهت برآورد سرمایه انسانی انتخاب می گردد.
سپس برای کمی کردن شاخص سرمایه انسانی خانوارهای مورد نظر تابع تبدیل زیر معرفی می گردد:
(2-7) H (i) =exp Zi
H (i) ارزش پولی متغیر متناسب با سرمایه انسانی می باشد.