روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه

مکانیزم تاثیر گذاری نرخ ذخیره قانونی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی بدین نحو است که بانک‌ها با افزایش در نرخ ذخیره قانونی که یک سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود، به ازای سپرده‌های جذب شده، درصد بالاتری از آن را نزد بانک مرکزی سپرده می‌گذارند. حال بانک‌ها با این کار قدرت خلق پول (اعطای تسهیلات) خود را محدود می‌بینند و در صورت کشش پذیر بودن بازار تسهیلات، هزینه تامین مالی وجوه برایشان افزایش می‌یابد و بانک‌ها را وا می‌دارد که این افزایش هزینه را به مشتریان خود انتقال دهند؛ انتقال این هزینه یا بصورت افزایش در نرخ سود تسهیلات می‌باشد، یا بصورت کاهش در نرخ سود سپرده‌ها و یا هر دو؛ که نتیجه قطعی آن کاهش در نرخ حاشیه سود بانکی می‌باشد.
در ادبیات مالی، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد بعنوان مالیات‌ های ضمنی برای بانک محسوب می‌شوند که با این تعریف و با مقایسه مفهوم انتقال این هزینه‌ها با مفاهیم انتقال بار مالیاتی، به نوع بحث نظام‌مند می‌شود.
4-3-6- نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم :
فرضیه ششم: هر چه شاخص رشد تولیدات صنعتی (GRIP) افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی کاهش می‌یابد.
با توجه به برآورد الگو و تعیین ضرایب معنادار هیچ‌گونه رابطه‌ای به لحاظ آماری میان رشد تولیدات صنعتی و نرخ حاشیه سود بانکی مشاهده نگردید و فرضیه فوق رد و از مدل حذف می‌گردد.
تفسیرنتیجه:
با توجه به تعریف کشش، حساسیت نرخ حاشیه سود بانکی نسبت به تمامی متغیرها کمتراز یک بوده و اصطلاحاً کم کشش هستند. آنچه مسلم است، در قسمت پایین منحنی تقاضا، همواره کشش کمتر از یک است واین نتایج کاملاً با ساختار اقتصاد ایران همخوانی دارد، چرا که در یک اقتصاد با نرخ های سرکوب شده و پایین تر از نرخ‌های تعادلی بازار، طبیعی است که در قسمت پایین منحنی تقاضا قرارداشته باشیم و کشش بدست آمده کمتر از یک است. ولی آنچه مسلم است ضرایب بزرگتر به لحاظ قدر مطلق، از اهمیت بیشتری برای اهداف سیاستگذار برخوردارند و کم کشش بودن به معنای بی‌اهمیت بودن نیست بقیه ضرایب هم از لحاظ آماری معنادار نیستند.
4-3-7- نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم:
فرضیه هفتم: هر چه نرخ تورم افزایش یابد نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم حاکی است به ازای 1درصد افزایش در نرخ تورم 22درصد نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد که در فاصله اطمینان 95درصد معنادار است و فرضیه فوق پذیرفته می‌شود.
تفسیر نتیجه:
با توجه به مبانی نظری، بانک به تورم به چشم نوعی مالیات می نگرد چرا که ارزش حال وجوه در گردش بانک را تنزیل می‌کند و معمولا ناشی از سیاست‌های دولت است. از آنجایی که بانک در هنگام اعطای تسهیلات در زمان tتورم همان زمان را مد نظر قرار می‌دهد، هرگونه افزایش در نرخ تورم، بانک را متضرر می‌کند. حال مسئله‌ای که وجود دارد این است که بانک در بازار سپرده ها هم، با تورم زمان t جذب سپرده کرده است و با این تورم غیر منتظره منتفع میشود و جبران ضرر ناشی از تورم بر روی تسهیلات را می‌نماید. حال اگر چنین جبرانی صورت گیرد عملا تورم بر روی نرخ حاشیه سود بانکی بی‌تاثیر خواهد بود و به لحاظ اقتصادسنجی ضریب تخمین زده شده بی‌معنی در خواهد آمد. همانطور که مشاهده کردیم تورم مورد پذیرش واقع شد.
4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم:
در این فصل الگوی بست داده شده در فصل چهارم را با استفاده از داده‌های تجربی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد برآورد قرار دادیم. فرضیات تحقیق مبنی بر اثر مثبت نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل تسهیلات، نرخ تورم، شاخص تمرکز صنعت بانکداری بر نرخ حاشیه سود بانکی مورد تائید قرار می‌گیرند. و نیزنسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل تسهیلات، شاخص رشد تولیدات صنعتی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی رد می‌شود. و نیز سهم بازاری هر بانک و همچنین نرخ ذخیره قانونی نیز معنادار نمی‌باشد.
در حالت کلی فرضیات تاثیر هزینه های عملیاتی، نرخ تورم، شاخص تمرکز بانکداری بر حاشیه سود بانکی پذیرفته می‌شوند و بقیه فرضیات یعنی تاثیر نسبت مطالبات معوفق و سررسید گذشته به کل تسهیلات، رشد اقتصادی و سهم بانک‌ها از بازار سپرده‌ها و نیز نرخ ذخیره قانونی بر حاشیه سود رد می‌شوند. بنابراین با برآورد الگو نتیجه می‌گیریم که فرضیات مورد تائید قرار می‌گیرند و متغیرهای هزینه‌های عملیاتی، نرخ تورم، شاخص تمرکز صنعت بانکداری مطابق انتظارات تئوریک بر حاشیه سود موثرند که بالا بودن ضریب تعیین نیز صحت نتایج را تائید می‌کند.
فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه
نتایج حاصل از الگوی مورد برآورد در فصل پیش، می‌توانند موضوع سیاست گذاری‌ها قرار گیرند، چرا که به راحتی می‌توان نقاط ضعف نظام بانکی را هدف قرار داد. از این رو، در این فصل نتایج، یک بار مرور می‌شوند و بسته به متغیر موضوعه، جهت ارتقاء کارامدی نظام بانکی پیشنهاداتی مطرح می‌شوند.
فصل حاضر شامل دو بخش خواهد بود، ابتدا با جمع‌بندی موضوع، نتایج حاصل از تحقیق بصورت مختصر توضیح داده می‌شود، سپس با ارائه پیشنهاداتی با توجه به نتایج حاصل، فصل را به پایان می‌بریم.
5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق