روش حداقل مربعات معمولی و روش حداقل مربعات پویا

دانلود پایان نامه
متغیرها سطح تفاضل مرتبه اول
آماره ADF مقدار بحرانی ADF در سطح 5 درصد وضعیت آماره ADF مقدار بحرانی ADF در سطح 5 درصد وضعیت
8.164- 3.548- پایا – – –
)*) 3.472- 3.233- پایا – – –
* ) ) 2.749- 3.233- نا پایا 3.521- 3.238- پایا
(*) 1.290- 3.233- ناپایا 3.404- 3.328- پایا
(*) در سطح 10 درصد منبع : محاسبات تحقیق (پیوست الف)
جهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس (اثر ARCH) در مدل از آزمون ARCH-LM استفاده شده است. همان طور که در جدول (4-3) نشان داده شده است فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همسانی واریانس رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته می شود.
جدول 4-3. نتایج ضریب لاگرانژ و آزمون ناهمسانی واریانس متغیر
احتمال مقدار آماره آماره
0.295 1.275 ضریب لاگرانژ
0.013 4.312 واریانس ناهمسانی ARCH
منبع : محاسبات تحقیق (پیوست ب)
با توجه به تایید وجود اثرات ARCH و همچنین با استفاده از معیار شوارتز- بیزین (SBC) مدل های متفاوت بررسی شده و در نهایت بهترین الگو برای مدل سازی نوسانات رشد ارزش افزوده، GARCH(0,1) به دست آمد. برای بررسی تصریح مناسب الگو از آزمون جارگ- برا (JB) استفاده شد که نتایج در جدول
(4-4) نشان داده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد توزیع جملات اخلال به صورت نرمال است و در نتیجه مدل GARCH(0,1) به درستی تصریح شده است. همچنین نتایج آزمون ARCH-LM که بر همسانی واریانس جملات اخلال مدل برازش شده، تاکید دارد.
جدول 4-4. نتایج آزمون جارگ – برا و ARCH-LM جهت بررسی تصریح مدل GARCH(0,1)
احتمال مقدار آماره آماره
0.463 1.539 JB
0.161 2.055 ARCH-LM
منبع : محاسبات تحقیق (پیوست ب)
در مرحله بعد، از نتایج روش GARCH که به صورت واریانس است ریشه دوم می گیریم و آن را به عنوان معیاری برای انحراف استاندارد رشد ارزش افزوده، در معادلات قرار داده و اثر آن را همراه با سایر متغیرها محاسبه می کنیم. در جدول (4-5) نتایج این مراحل برای دیگر متغیرها ارائه شده است.
4-4- روش براورد مدل
4-4-1- آزمون ریشه واحد
همان طور که در فصل قبل بیان گردید جهت برآورد رابطه بین متغیرها مدل از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) استفاده می گردد. در مباحث همجمعی قدم اول در تحلیل ها بررسی ویژگی های سری های زمانی یا همان تحلیل سری های زمانی می باشد. جدول (4-6) نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی کلیه متغیرهای مورد استفاده درمدل این تحقیق را نشان می دهد. بر اساس جدول (4-6) با توجه به اینکه برخی از متغیرهای مورد بررسی بدون تفاضل گیری دارای آماره دیکی فولر کمتر از مقدار بحرانی هستند بنابراین این متغیرها ناپایا می باشند. برای تعیین درجه همجمعی متغیرها می بایست از متغیرها تفاضل گیری نمود و مجدداً آماره دیکی فولر آن ها را استخراج نمود بر اساس تعداد تفاضل گیری مورد نیاز جهت پایا شدن متغیر
می توان درجه همجمعی متغیرها را اندازه گیری نمود. بر این اساس با توجه به اینکه برخی از متغیرهای مورد بررسی بعد از یک بار تفاضل گیری پایا می شوند در نتیجه می توان استنباط نمود که این متغیرهای مورد بررسی انباشته از مرتبه یک I(1) می باشند. بنابراین با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی ناپایا هستند در نتیجه استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به احتمال بالا باعث بروز رگرسیون کاذب شده و به ضرایب قابل اعتمادی منتج نمی گردد. بر این اساس در این تحقیق از روش حداقل مربعات پویا که بردارهای هم انباشتگی بین متغیرها را ایجاد می کند، استفاده می گردد. لازم است ذکر گردد که شاخص چرخه تبدیل وجه نقد و شاخص حجم نقدینگی بر GDP به دلیل ساکن نبودن متغیرهای و به ترتیب در مراتب صفر و یا یک (پیوست الف)، بنابراین دو متغیر و از روند محاسبات حذف شده اند.