روش حداقل مربعات پویا و بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه
گلاستن، جگنزان و رانکل (1994) نشان دادند که چگونه می توان تأثیرات متفاوت وقایع خوب و بد را بر نوسانات مدل سازی نمود. در یک نگاه را می توان یک آستانه دانست بطوری که شوک های
بزرگ تر از شوک آستانه، تأثیرات متفاوتی نسبت به شوک های کوچکتر از شوک آستانه دارند. بدین ترتیب فرایند GARCH آستانه ای (TGARCH) بصورت زیر بیان می شود:
(3-19)
در مدل فوق یک متغیر مجازی است که به ازای برابر با یک و به ازای برابر با صفر می باشد. یکی دیگر از مدل هایی که اثر عدم تقارن در اطلاعات را اندازه گیری می کند، مدل GARCH نمایی (EARCHG) است که توسط دانیل بی نلسون ارائه شد.
یکی از مشکلات مدلهای GARCH استاندارد آن است که می بایست مثبت بودن تمامی ضرایب را به نوعی تضمین نماییم. در مدل EGARCH شرط نامنفی بودن پارامترها حذف شده و معادله واریانس شرطی عبارت
است از:
(3-20)
مدل ARCH-M که توسط انگل، لیلین و رابینز (1987) مطرح شد، اغلب در زمینه های مالی جایی که بازده مورد انتظار یک دارایی به ریسک مورد انتظا ر آن مرتبط است، کاربرد دارد. آن ها چارچوب اصلی مدل ARCH را به نحوی تغییر دادندکه امکان وابسته بودن میانگین یک دنباله به واریانس شرطی آن فراهم آید. بنابراین در این مدل میانگین شرطی تابع ساده ای از واریانس شرطی می باشد:
(3-21)
نلسون (1991) معتقد است که اگر قید را در مدل سازی بازده دارایی ها اعمال نماییم؛ به نوعی به توزیع بازده دارایی ها دست خواهیم یافت که در آن خاصیت صرفه جویی به خوبی رعایت شده است. در برخی موارد، اعمال قید فوق باعث خواهد شد رفتار واریانس شرطی شبیه رفتار یک فرایند مشتمل بر ریشه واحد گردد که مدل GARCH هم انباشته (IGARCH) نامیده می شود. مدلPGARCH که توسط دینگ، گرنجر و انگل (1993) مطرح شد بصورت زیر می باشد:
(3-22)
با تغییر مقادیر مدل فوق، قابل تبدیل به انواع مختلف مدلهای خانواده ARCH می باشد. در این تحقیق با توجه به بررسی ویژگی های انواع مدل های خانواده ARCH و در نظر گرفتن هدف تحقیق، مدل GARCH انتخاب گردید.
3-5- خلاصه و نتیجه گیری
در این فصل به تشریح روش تحقیق و ابزارهای مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون
فرضیه مورد نظر پرداخته شد. ابتدا ساختار مدل اقتصاد سنجی این مطالعه معرفی و عناصر مدل بطور مجزا
معرفی گردید. در ادامه جامعه آماری و محدودیت های مربوطه در زمینه جمع آوری اطلاعات و چگونگی تبدیل داده های سالانه به داده های فصلی بحث شد. روش برآورد مدل یکی از موارد پر اهمیتی بود که در این فصل معرفی گردید، مواردی شامل آزمون ریشه واحد و تعیین درجه همجمعی متغیرها، آزمون های همجمعی و ویژگی های آن ها و نحوه محاسبه نوسانات با استفاده از مدل های ARCH تشریح شد. در میان روش های محاسبه نوسانات، با توجه به داده های در دسترس و هدف تحقیق مدلGARCH انتخاب گشت. علاوه بر آن در میان روش های همجمعی معرفی شده در این فصل دو دسته روش های همجمعی مطرح شدند یکی
آزمون های همجمعی تک معادلات و دیگری همجمعی چند معادلات می باشد. با توجه به نوع مدل مورد نظر این تحقیق، اهداف تحقیق و نوع فرضیه بیان شده، شیوه آزمون همجمعی تک معادلات انتخاب گردید. این بدان علت است که ما تنها در پی نحوه تأثیرگذاری فاکتورهای توسعه مالی و سایر عوامل برنوسانات رشد صنعت می باشیم. بعبارت دیگر بررسی تأثیرات متقابل از اهداف این تحقیق نبوده است. در این فصل چهار آزمون همجمعی تک معادلات شامل روش آزمون همجمعی انگل و گرنجر، روش خود بازگشتی با وقفه توزیعی، روش آزمون همجمعی حداقل مربعات اصلاح(FMOLS) و روش آزمون همجمعی حداقل مربعات پویا (DOLS) معرفی گردید. با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک از روش های همجمعی تک معادلات در این تحقیق روش حداقل مربعات پویا (DOLS) جهت تخمین مدل مورد نظر مطالعه کنونی انتخاب شده است. در نهایت با توجه به اهمیت موضوع ثبات ضرایب برآوردی در دوره مطالعه جهت انجام این مهم یکی از مشهورترین آزمون های بررسی ثبات ضرایب برآورد یعنی آزمون هانسن معرفی گردید. در فصل بعد مجموعه این روش ها با استفاده از نرم افزار 8.0Eviews عملیاتی و خروجی های مربوطه جهت دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیه انجام خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 – مقدمه
در این فصل تمرکز مباحث بر برآورد مدل وآزمون های مورد نیاز برای تعیین دقت تخمین ها خواهد بود. در فصل سوم مدل اقتصاد سنجی این مطالعه مبنی بر پیشینه تحقیقات موجود در خارج کشور معرفی گردید. با توجه به اهداف این تحقیق و فرضیات معرفی شده در فصل اول، روش برآورد مدل مورد نظر مبتنی بر
روش های آزمون همجمعی تک معادلات بوده است. در این فصل ابتدا نحوه انتخاب صنعت و نتایج حاصل از تخمین مدل GARCH که معیاری برای نمایش نوسانات متغیرهای معرفی شده در فصل سوم (به عنوان یکی از متغیرهای موثر در مدل های معرفی شده هستند)، مورد بررسی قرار می گیرند و سپس نتایج حاصل از تخمین مدل GARCH در کنار سایر متغیرهای موثر برای براورد مدل مورد نظر با روش همجمعی تک معادلات یعنی روش حداقل مربعات پویا (DOLS( برآورد شده اند .لذا نتایج حاصل از این مطالعه در دو بخش متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. همان طور که قبلاً گفته شد در روش همجمعی ثبات ضرایب برآوردی و پایدار بودن آن ها در دوره زمانی مورد استفاده بسیار با اهمیت است. بنابراین جهت تعیین وضعیت با ثباتی ضرایب برآوردی، آزمون هانسن ارائه شده است و در انتهای این فصل نتایج برآوردها از منظر استواری نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
4-2- انتخاب صنعت
به منظور انتخاب صنعت مورد بررسی مطابق با کار راداتز (2006)، با توجه به چهار شاخص محاسبه ی نقدینگی که در جدول (4-1) ارائه شده است می توان صنعتی که به نقدینگی بالا نیاز دارد را شناسایی نمود. در واقع، صنعتی که بالاترین مقدار در شاخص نسبت موجودی مواد و کالا بر فروش را دارد به عنوان شرکتی با نیاز به نقدینگی بالا انتخاب می گردد. به منظور محاسبه شاخص ها، بعد از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، مطابق با روش هایی که در فصل سوم توضیح داده شد و تشکیل مجموعه شامل11 داده، از مجموعه بدست آمده میانگین گیری کردیم که بتوانیم متوسط شاخص مورد نظر را در طول سال های1381 تا1391 بدست آوریم. با این توصیف، شرکت های فعال در صنعت ماشین آلات و تجهیزات، با دارا بودن بیشترین مقدار در شاخص نسبت موجودی مواد و کالا (ستون سوم) به عنوان صنعتی با نیاز به نقدینگی بالا انتخاب می گردد. جدول (4-1) شامل محاسبه شاخص های نقدینگی معرفی شده می باشد.