روش حداقل مربعات پویا و بهره وری عوامل تولید

دانلود پایان نامه
1-6- روش شناسی تحقیق
1-6-1 – شیوه تجزیه و تحلیل آماری
هدف مطالعه کنونی بررسی اثر توسعه مالی بر نوسان رشد صنایع با وابستگی خارجی به تامین مالی است. بنابراین در راستای آزمون فرضیات مطالعه کنونی، یک مدل اقتصاد سنجی با پیشینه معتبر، که تا حدود زیادی دستیابی به اهداف مطالعه را محقق می سازد انتخاب گردیده است. ابتدا با استفاده از آزمون های ریشه واحد ویژگی های سری زمانی مورد استفاده را بررسی کرده و سپس با استفاده از الگوهای خانواده ARCH، نوسانات متغیرهای مورد نظر را اندازه گیری می کنیم و در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS)، براورد صورت می گیرد.
1-6-2- داده ها
در پژوهش حاضر، داده های مربوط به متغیرهای مالی و حسابداری شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار شامل موجودی مواد و کالا، میزان فروش، بهای تمام شده کالا، حساب های دریافتنی تجاری، حسابهای پرداختنی تجاری، بدهی های کوتاه مدت و ارزش افزوده شرکت و همچنین متغیرهای شاخص توسعه بازار پول و بازار سرمایه می باشد. دوره زمانی مطالعه با استفاده از سری های زمانی فصلی طی یک دوره 9 ساله 1390:4- 1382:1 می باشد.
1-7- ابزار تحقیق
گردآوری اطلاعات این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای و استفاده از اطلاعات ارائه شده در نرم افزار
ره آورد نوین 3 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایت کدال و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس داده های سال 1380 تا 1391 می باشد. کلیه تجزیه وتحلیل های آماری این پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاری ویژه اقتصاد سنجی Eviews 8.0 و نرم افزار Excel 2007 انجام شده است.
1-8 – تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-8-1- رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه، در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه و نیروی کار)، افزایش کارایی اقتصاد
(افزایش بهره وری عوامل تولید) و بکارگیری ظرفیت های خالی در اقتصاد (تیزهوش تابان، 1371).
1-8-2- وابستگی به تامین مالی خارجی ( سرمایه در گردش)
شرکت های فعال در صنایعی که نیاز نسبتا بالایی به سرمایه در گردش دارند ممکن است از طریق منافع فروش و منابع داخلی قادر به تامین سرمایه مورد نیاز خود نباشند یا به عبارتی محدودیت مالی داشته باشند، از این رو به منابع مالی خارج از سازمان که در دسترس و نقد شو باشد، وابسته اند. این بدان معناست که صنعت وابسته به تامین مالی خارجی است و یا به بیان دیگر نیازمند به نقدینگی بالا یا سرمایه در گردش است.
1-8-3 – توسعه مالی
توسعه ی مالی یک مفهوم چند وجهی است که افزون بر توسعه ی بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه ی بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را نیز در بر می گیرد. در این پژوهش توسعه ی مالی به مفهوم توسعه ی بازارهای مالی، شامل بازار پول و بازار سرمایه می باشد.
1-8-4- نوسانات رشد صنایع (نوسانات رشد خروجی)
در این پژوهش نوسانات رشد (خروجی) به معنای کاهش و یا افزایش در میزان تولید (خروجی) شرکت
می باشد که این تغییر در تولید (خروجی) موجب تغییر در ارزش افزوده واقعی شرکت می گردد که به عنوان نوسان رشد صنعت معرفی گردیده است.
1-9 – محدودیت های تحقیق
محدودیت اصلی این تحقیق مربوط به جمع آوری داده های سری زمانی مورد نیاز جهت تعیین چگونگی تأثیرگذاری توسعه مالی بر نوسان رشد صنایع بوده است. در انتخاب شرکت های فعال در بورس با
محدودیت هایی مانند:
الف: این شرکت ها می بایست قبل از سال 1380 در بورس پذیرفته شده باشند و سهام آن ها از سال 1380 در بورس مورد معامله قرار گیرد.
ب: این شرکت ها نمی بایست در طول سال های مورد بررسی، معاملاتشان در بورس دچار وقفه شده باشد. به عبارت دیگر، سهام این شرکت ها باید در طول سال های مذکور در بورس فعال باشد و طول وقفه نباید بیشتر از سه ماه باشد.
ج: پایان سال مالی این شرکت ها در دوره زمانی تحقیق می بایست پایان اسفندماه هر سال باشد.