روش حداقل مربعات پویا و روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه

4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پویا (DOLS)
با توجه به اینکه نتایج آزمون های ریشه واحد نشان داد کلیه متغیرهای مدل تحقیق هم انباشته از مرتبه صفر I(0) و یک I(1) می باشند بنابراین می توان از روش همجمعی برای تخمین رابطه بلند مدت استفاده نمود. یکی از روش های مناسب برای تخمین رابطه بلند مدت یا به عبارتی آزمون همجمعی بلند مدت میان متغیرها روش DOLS می باشد.
جدول (4-7) آماره های توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل ارائه شده است و جدول (4-8) ارائه دهنده نتایج برآورد دو معادله (3-1) و (3-2) است. ستون اول نشان دهنده برآورد معادله (3-1) و ستون دوم بیانگر ضرایب برآوردی معادله (3-2) می باشد. متغیر وابسته در هر دو ستون متغیر است و ردیف اول جدول (4-8) ضریب براوردی تعامل بین نیاز به نقدینگی و توسعه مالی (معادله (3-1)) را نشان می دهد که منفی و در سطح 5 درصد معنادار است. سهم اصلی برآورد ما آن است که آیا توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن، در نوسانات صنایع با وابستگی بالا به نقدینگی نقش موثری بازی می کنند و یا تاثیر بسزایی ندارند. به این منظور ما نوسانات توسعه مالی را همراه با نیاز نقدینگی در رگرسیون قرار دادیم که ردیف دوم جدول (4-8) نتایج این گزینه را ارائه می دهد. ضریب برآوردی این تعامل، مثبت و در سطح 5 درصد معنادار است. ردیف 3 و 4 جدول، اثر توسعه بازار سهام و نوسانات ناشی از آن را بر نوسانات صنایع با نیاز بالا به نقدینگی نشان
می دهد که به ترتیب منفی و مثبت در سطح 5 درصد می باشند.
شایسته است که دو ویژگی دیگر این برآورد مورد توجه قرار گیرد. ردیف 5 و 6 شامل متغیرهای اضافی است، به ترتیب سهم اولیه صنعت از ارزش افزوده تولیدی و رشد تعداد شرکت ها که تاثیرشان بر نوسانات صنایع اندازه گیری شده است. متغیر سهم اولیه صنعت از ارزش افزوده کل منفی و در سطح 5 درصد معناداراست و متغیر دیگر کنترلی نیز مثبت و در سطح 5 درصد معنادار می باشد. همان طور که نتایج برآورد در جدول (4-8) نشان می دهد. هر دو معادله در سطح معناداری بالا بر نوسانات صنایع با وابستگی بالا به نقدینگی تاثیر گذاراند. به عبارتی معادله (3-1) در سطح 99 درصد معنادار و آماره تشخیص نشان می دهد که تغییرات متغیر وابسته در سطح 95 درصد بوسیله متغیرهایی مستقل انتخاب شده، توضیح داده می شود و در معادله (3-2) این توضیح در سطح 85 درصد می باشد که این خود به نوعی بیانگر انتخاب متغیرهای مناسب است. نتایج آزمون ثبات برآوردی بلند مدت هانسن در جدول (4-9) ارائه شده است.
جدول 4- 5. نتایج محاسبه نوسانات متغیرها مورد نظر با الگوی گارچ
آزمون نام متغیرها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی و ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی

ARIMA ARIMA(2,0,1) ARIMA(2,1,1)
ضریب لاگرانژ 2.096
(0.133) 0.195
(0.824)
آزمون اثر ارچ 5.169
(0.015) 7.479
(0.004)
GARCH GARCH(1,0) GARCH(1,0)
آزمون جارک- برا 1.933
(0.38) 1.578
(0.454)
ARCH-LM 0.184
(0.672) 1.908
(0.165)
شماره پیوست پیوست (ج) پیوست (د)
نام جدید متغیر تخمین زده شده
(*) در سطح 10 درصد – اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال آزمون است .