روش حداقل مربعات پویا و روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه
5-3- فرضیات
با توجه به اهداف این تحقیق و تعیین چگونگی تأثیر گذاری توسعه مالی و نوسانات آن برنوسانات رشد
صنایع در ایران چهار فرضیه مطرح بوده است. هر چند در مدل تحقیق عناصر دیگری نیز برای سنجش چگونگی تأثیرگذاری آن ها برنوسان رشد صنایع ایران مطرح گردیده است. متغیرهایی نظیر سهم اولیه صنعت از ارزش افزوده کل و رشد تعداد شرکت های فعال در صنعت بوده است. اما با توجه به تمرکز مطالعه بر رابطه میان توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن و نوسان رشد صنایع در ایران، فرضیات مبتنی بر این فاکتورها در نظر گرفته شده است. در اینجا قبل از آزمون، فرضیات یکبار دیگر بشرح زیر معرفی می گردد.
توسعه بازار پول تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
نوسانات توسعه بازار پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
توسعه بازار سهام تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
نوسانات توسعه سهام پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
5-3-1- آزمون فرضیه اول
نتایج ضرایب برآوردی به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) در جدول (4-8) نشان داده شده است. با توجه به منفی و معنادار بودن این ضریب برآوردی می توان گفت دلیلی بر رد فرضیه اول تحقیق وجود ندارد.
5-3-2- آزمون فرضیه دوم
ضریب براوردی اثر نوسان توسعه مالی بر نوسان رشد در ردیف دوم جدول (4-8) نشان داده شده است که با توجه به مثبت و معنادار بودن این ضریب برآوردی می توان گفت دلیلی بر رد فرضیه دوم نیز وجود ندارد. این براورد نشان می دهد که افزایش نوسانات در توسعه بخش بانکی کشور بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا اثر دارد.
5-3-3- آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم این مطالعه چگونگی اثر توسعه بازار سهام بر نوسان رشد صنایع را بیان می کند که با توجه به براورد صورت گرفته در جدول (4-8) علامت این متغیر منفی و معنادار است که دلیلی بر رد فرضیه سوم نیز وجود ندارد.
5-3-4- آزمون فرضیه چهارم
چنانچه قابل ملاحظه است ضریب برآوردی ردیف چهارم در جدول (4-8)، مثبت و معنادار است که دلیلی بر رد فرضیه چهارم وجود ندارد.
5-4- نتیجه گیری
هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسان رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا (سرمایه در گردش) در ایران بوده است. این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر با محدودیت هایی بویژه در زمینه جمع آوری داده مواجه شده است.
در این تحقیق یک مدل اقتصاد سنجی با پیشینه معتبر، جهت دستیابی به اهداف پژوهش و انجام فرضیات در نظر گرفته شده است. در این مدل علاوه بر شاخص های توسعه مالی و نوسانات آن ها چند عامل دیگر در مدل موجود، بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج برآوردهای مدل در بلند مدت با تکیه بر تکنیک های همجمعی و آزمون های آماری مربوطه حاکی از آن است که توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن ها اثر معنی داری بر نوسان رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا در ایران طی دوره 1390:4- 1382:1
داشته است. این نتیجه، یافته های راداتز (2006) را که توسعه مالی نوسانات بخش صنایعی که نیاز به نقدینگی بالا دارند، کاهش می دهد را تایید می کند. به طور کلی براوردها نشان می دهند که توسعه مالی در کاهش نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا تاثیر گذار است و در مقابل نوسانات توسعه مالی نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنایع می شود.
این مطالعه نشان داد که توسعه مالی یکی از عوامل ایجاد نوسانات در رشد صنایع است اما نکته ای که در این مطالعه قابل تامل است آن است که قدر مطلق ضریب براوردی معادله (3-1) در رابطه با توسعه بخش بانکی این مطالعه، نسبت به مطالعه تجربی راداتز (2006) که ضریب براوردی معادل با 0.492 و یا مطالعه انجام شده توسط هوانگ و همکاران (b2014) که ضریبی معادل با 0.694 را بدست آوردند بسیار بزرگتر است که نشان می دهد توسعه بخش بانکی در ایران تاثیر بسزایی در رشد صنایع و کاهش نوسانات رشد صنایع بازی
می کند در واقع بانک ها اثر تعدیل کننده ای را بر نوسانات دارند اما با مقایسه ضرایب توسعه مالی و نوسانات توسعه مالی، می توان نتیجه گرفت که نوسانات توسعه مالی بخصوص در بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته اند که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد.
علاوه بر آن، به منظور بررسی استواری نتایج بدست آمده در مورد این دو فرضیه، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر اندازه گیری نقدینگی مورد نیاز شرکت ها صورت گرفت که نتایج آن در جدول (4-10) ارائه شده است که علامت نتایج مانند براورد جدول ( 4-8) می باشد که در واقع تایید کننده نتیجه گیری ماست که توسعه بخش بانکی در کاهش نوسانات رشد صنایع موثر و در مقابل آن نوسانات توسعه بخش بانکی موجب افزایش نوسانات رشد صنایع می گردد.
مراجع
منابع لاتین:
1- Afonso, .A., Furceri, D., Government size, composition, volatility and economic growth, European Journal of Political Economy, 26, pp517-532, 2010.