روش های میدانی و رهبری خدمتگزار

دانلود پایان نامه

2s = واریانس جامعه مورد بررسی بر اساس متغیر وابسته ای که واریانس بیشتری دارد
3-4) روش جمع آوری داده ها
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.
3-5) ابزارهای جمع آوری داده ها
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید.پرسشنامه تحقیق حاضر به صورت زیر است:
3-1) جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه
متغیر
شماره سوالات
ماخذ
رهبری خدمتگزار
28-1
قلی پور وهمکاران (1388)
اعتماد سازمانی
38-29
توانمند سازی
39-50
3 -6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری
یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته می شود.
روایی پرسشنامه:
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی ،1387)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا ، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران،1386) روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی،روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران،1386 ) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. به این صورت که پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید راهنما ومشاور قرار گرفته وبعد از اعمال نظر آنها به صورت حاضر درآمده ست.
پایایی پرسشنامه:
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی » استفاده می کنیم واندازه آن معمولاً بین صفر تایک تغییر می کند . ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی،1387) برای محاسبه ضریب پایایی روش های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: 1) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)،2)روش موازی(همتا)، 3) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته) و 4) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود. اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.(سکاران،1386) از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS 19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد.
که در آن: