روش کتابخانه ای و پایگاه اقتصادی

دانلود پایان نامه

2-بین میزان اهمیت به هزینه و فایده در تعاملات با میزان نوع دوستی رابطه معنادار وجود دارد.
3-بین میزان دینداری دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد
4-بین میزان متعهد و تعلق اجتماعی دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد
5-بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی(سن و جنس و..) رابطه معناداری وجود دارد.
در بخش سوم:
در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات مفهومی و نظری و پیشینه پژوهش استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات ها را ادبیات تحقیق پیشینه و نظریه ها فیش، کپی یا زیراکس اطلاعات الکترونیکی و کتابخانه ای می باشد در جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه استفاده شده است که به صورت حضوری اجرا شده است جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان شهر تهران در سال1392 است که 20000 تقربیا شد که تعداد نمونه 384 نفر می باشد در این مطالعه متغیر وابسته نوع دوستی و متغیر مستقل همدلی- مسئولیت پذیری- هزینه- فایده و دینداری و متغیرهای جمعیتی .(سن /جنس و….)می با شد.
در بخش چهارم
توصیف داده های توصیفی از طریق SPSS می باشد که به شرح زیر می باشد
2-5. خلاصه یافته ها
از مجموع 384 نفری که به عنوان نمونه در این بررسی انتخاب شدند، 50 درصد پاسخگویان مرد و 50 درصد زن می‌باشند.
بیشترین پاسخگویان با 1/38 درصد دارای سن 17سال و کمترین ایشان با 3/1 درصد مربوط به سنین بالاتر از 18 سال هستند. 1/29 درصد دارای سنین 15 سال، 4/20 درصد 16سال و 5/8 درصد نیز، سن شان 14 سال است.
اکثر پاسخگویان (8/71 درصد) در طبقه متوسط و 2/28 درصد از آن ها مربوط به طبقات بالا می باشند.
در این پژوهش همه پاسخگویان در مقطع دبیرستان و یا پیش دانشگاهی هستند. 44 درصد از دانش آموزان، در کلاس دوم دبیرستان، حدود 34 درصد در مقطع پیش دانشگاهی، 4/21 درصد سوم و 8/0 درصد اول دبیرستان می باشند.
نزدیک به نیمی از پاسخگویان (5/49 درصد) در رشته علوم تجربی تحصیل می کنند. 7/27 درصد در رشته علوم انسانی و 3/22 درصد ریاضی فیزیک و تنها 5/0 درصد در رشته هنر مشغول به تحصیل می باشند.
حدود نیمی از پاسخگویان (6/49 درصد) با این جمله که «حاضرم به فردی که غریب و نیازمند است پناه بدهم.» موافق یا کاملا موافق و 6/34 درصد نظر بینابینی داشته اند.
در مورد این گویه که «حاضرم به خاطر دیگران کلیه ام را اهدا کنم.» 9/45 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 3/33 درصد تاحدی و 9/20 درصد مخالف و یا کاملا مخالف بوده اند
حدود نیمی از پاسخگویان (8/49 درصد) با این نظر «اگر صحنه تصادفی ببینم که افرادی مصدوم شده اند بالای سرشان می روم.» موافق یا کاملا موافق، 2/29 درصد بینابین و 1/20 درصد نیز ارزیا حدود 53 درصد از پاسخگویان با این گویه «اگر شاهد نزاع باشم وساطت می کنم.» موافق یا کاملا موافق، 3/31 درصد تا حدی و 8/15 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
اکثر پاسخگویان (حدود 80 درصد) با گویه «حاضرم به خاطر نیازمندان خون اهدا کنم.» موافق یا کاملا موافق و 5/17 درصد نظر بینابینی داشته اند.
بیش از نیمی از پاسخگویان (8/53 درصد) با این نظر که «حاضرم در یک مرکز نگهداری سالمند داوطلبانه خدمت کنم.» موافق یا کاملا موافق، 6/28 درصد تا حدودی و 6/17 درصد مخالف یا کاملا مخالف اند.
در مورد این گویه که «درصورت مرگ مغزی خود و یا نزدیکانم حاضرم اعضا را اهدا کنم.» اکثر پاسخگویان (5/69 درصد) موافق یا کاملا موافق ، 4/19 درصد تا حدی و 2/11 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
اکثر قریب به اتفاق پاسخگویان (7/79 درصد) با این گویه که «اگر کارمند بانک به اشتباه مقداری زیادتر پول به من بدهم آن را بر می گردانم.» موافق یا کاملا موافق و حدود 18 درصد نظر متوسطی داشتند.
حدود 80 درصد از پاسخگویان با این گویه «اگر ببینم نابینایی می خواهد از خیابان بگذرد راهنمایی اش می کنم.» موافق یا کاملا موافق بوده اند.
بیشتر پاسخگویان (1/74 درصد) با گویه «اگر کسی آدرس یا مسیری از من بپرسد به طور دقیق راهنمایی اش می کنم.» موافق یا کاملا موافق و 8/22 درصد نظر فی ما بینی داشته اند.
بر اساس یافته های به دست آمده، 4/66 درصد از پاسخگویان با گویه «به عضویت در موسسات خیریه علاقمندم.» موافق و یا کاملا موافق و 9/28 درصد تا حدودی با این نظر موافق بودند.
بیش از نیمی از پاسخگویان (6/58 درصد) با گویه «اگر در صف باشم و ببینم کسی خیلی عجله دارد جایم را به او می دهم.» موافق یا کاملا موافق، 2/30 درصد تا حدودی و 3/11 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشته اند.
6/76 درصد از پاسخگویان با این جمله که «رفتارم با دیگران دوستانه و با ملاطفت است.» موافق یا کاملا موافق و 5/20 درصد نظر بینابینی داشته اند.