روند تصمیم گیری و مشارکت کارکنان

دانلود پایان نامه

مالکیت از مدیر جدا گردیده و توسعه سازی است که دارای نقش میباشند .
3) سازمان بعنوان یک نظام اجتماعی ، کارکنان ومدیران بعنوان گروههای ذینفع اصلی و سهامداران …. همگی در رشد و بقاء سازمانی مشارکت دارند .
عمده دلایل اساسی حمایت از مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای مدیریت :
الف : تاثیرات مثبت و شگرفی که در روحیه کارکنان بواسطه احترام به عقاید و نظرات و افکارشان برجای میگذارد .
ب : وسیله ای مناسب و معقول است برای برقراری ارتباط مفید و موثر و دائمی و پیوسته بین کارکنان و مدیریت بوده و تصویب طرحها و روشها را میسر سازد .
ج : در راستای تحقق اهداف فرد و سازمان ایجاد انگیزه های قوی می نماید .
اما مشارکت در سازمان خود به سه بخش: عدم مشارکت ، مشارکت جویی و مشارکت کامل تقسیم میگردد .مشارکت در مدیریت عبارتست از (( ایفای نقش از طریق اظهار نظر ، ارائه پیشنهاد ، تصمیم همراه مشورت ، قبول مسئولیت در زمینه فعالیتهای سازمان ، انتخاب نوع کار، بهبود و توسعه کار و توزیع دستآوردهای حاصله )) (1) و یا آنکه مدیریت مشارکتی عبارتست از مجموعه گردش کار وعملیاتی که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان را در روند تصمیم گیریهای مربوط به آن سازمان دخالت داده و شرکت میسازد . تاکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت علاقه مندانه و داوطلبانه عموم افراد استوار است و میخواهد از ایده ها و نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمانی استفاده کند (( براساس فرآیند این مدیریت بر مبنای تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوار است ))2
—————————
مشارکت به چه معنی است – دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی
پیشنهادها جهت افزای بهره وری – صدرالله البرزی – مجله مدیریت دولتی
اما آثار و پیامدهای مشارکت کارکنان در اهداف سازمانی :
پذیرش و دگرگونی
تعهد و دلبستگی به اهداف سازمانی
5-3 : عوامل کارآیی مشارکت :
مشارکت کارآمد و موثر بآسانی پدید نمیآید و بسیاری از مشاوران و پژوهشگران هم اکنون میکوشند تا بهتر کردن شیوه پرورش مشارکت در تشکیلات سازمانی دست پیدا کنند ، از تجربه ای که در زمینه راهبردهای مدیریت مشارکت جو بدست امده است . چنین آشکار میشود که برای کامیابی این راهبردهای مدیریت مشارکت جو بدست آمده است . چنین آشکار میشود که برای کامیابی این راهبردها در دراز مدت شماری از شرطها و به شرحی که در پی میآیند باید حاضر و آماده باشد .
الف : پشتیبانی ودرگیر شدن مدیریت مالی سازمان و جامعه کارکنان در امر مشارکت :
یک شرط مهم برای موفقیت در حمایت مدیریت مالی میباشد . تازمانیکه مدیریت عالی از کوششهای بهتر کردن کارپشتیبانی نکند و منابع مالی و وقت و تلاش معروف این نگرش نسازد احتمال اندکی است که نگرش مدیریت مشارکتی به پیشرفت درخور توجهی در محیط سازمانی دست پیدا کند . بسیار قابل توجه و با اهمیت است که مدیریت عالی خود رهبری و هدایت مشارکت را برعهده میگیرد و اعضای سازمان را با پشتیبانی و قدر شناسی از کوشش که در این برنامه نیاز دارند دلگرم سازند .
ب : احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری :
بطور کلی زمانیکه کوششهای بهتر کردن اوضاع کاری توجه میشود که مدیریت عالی سازمان یا رئیسان واحدهای عمده آن احساس کنند ک جنبه های اساسی عملکرد سازمانی مانند : بهره وری ، کیفیت کالا ، همکاری درونی ، سازمان یا خوشنودی کارکنان به گونه مطلوبی که توقع میرود وجود نداشته باشد ، همراه با این احساس یک احساس فوریت هم پدید میآید .در احساسی که توجه کردن سریع و سر راست به دشوارهای سازمانی به شیوه ای سازنده تنها راه از میان برداشتن آثار منفی اوضاع به عملکرد سازمان است .
ج : پشتیبانی کارکنان :
رویکردهای مشارکتی به نتیجه نخواهد رسید مگر کارکنان از آن پشتیبانی نمایند .از تحلیلی که درباره نظامهای مشارکتی در بسیاری از کشورهای جهان صورت گرفته است ،معلوم گردیده که برای پشتیبانی مستمر ودرازمدت کارکنان چهار ویژگی باید فراهم باشد :
استقرار نوعی از مشارکت در سود یا بهره وری از کار
پیوند بلند مدت استخدامی وامنیت شغلی
کم کردن تفاوتهای حقوقی امتیازات شغلی