رویکرد معادلات ساختاری و سازمان یادگیرنده

دانلود پایان نامه

*
(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) [do_widget id=kl-erq-3]
نتایج آزمون فرضیه‌ها و ضرایب معناداری با توجه به جدول (4-10) نشان می‌دهد که فرضیه‌های اول، دوم، چهارم و پنجم همگی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرارمی‌گیرند و همچنین فرضیه‌های سوم رد شده و معنادار نمی‌باشند. در شکل (4-1) کلیه فرضیه‌های پژوهش به شکل مصور در مدل عملیاتی نمایش داده‌شده است.
شکل 4-1- مدل عملیاتی پژوهش
4-4- جمع‌بندی
در این فصل با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی داده‌های دریافت شده از نمونه پژوهش مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در ابتدای فصل، از جداول و نمودارها برای به نمایش درآوردن برخی ویژگی‌های پاسخ‌دهندگان (جنسیت، سن، میزان تحصیلات و پست سازمانی) استفاده‌شده است (آمار توصیفی). در ادامه جهت آزمون فرضیه‌ها از رویکرد معادلات ساختاری و روش PLS استفاده گردید. برای این منظور از نرم‌افزار Smart PLS استفاده‌شده است. بر این اساس سه نوع برازش در مدل‌های اندازه‌گیری، ساختاری و کلی مدل پژوهش انجام گردیده و آزمون‌های مختلف در آن صورت گرفت.
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
هدف هر پژوهش دستیابی به نتایجی است که از طریق آن بتوان به اهداف مشخصی دست‌یافت. علاوه بر این باید توجه نمود که این نتایج می‌توانند شالوده‌ای را برای سایر پژوهش‌ها و محققان فراهم نمایند. بنابراین در پایان هر فعالیت و پژوهشی پس از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به ارائه نتایج پرداخته می‌گردد تا از طریق آن بتوان به اهداف تعیین‌شده در پژوهش دست‌یافت. درواقع یکی از قسمت‌های مهم پژوهش که می‌تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه‌گیری صحیح و پیشنهادها مربوط و مناسب است. ارائه نتایجی که بر اساس تحلیل‌های صحیح باشد می‌تواند به بهبود شرایط درزمینهی موردبررسی منجر شود. در همین راستا این پژوهش همچون مطالعات دیگر به دنبال دستیابی به نتایج صحیح و واضح، به آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق روش‌های تجزیه‌وتحلیل مناسب می‌پردازد. بدین ترتیب بر مبنای نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به تفسیر و تعبیر و ارائه پیشنهادهایی کاربردی مبادرت می‌نماید.
5-2- خلاصه پژوهش:
در این پژوهش به “بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی” پرداختیم. برای این منظور ابتدا کلیاتی (بیان مسئله، اهداف، فرضیه‌ها، متغیرها و الگوی مفهومی) در رابطه با پژوهش ارائه شد. همچنین با توسعه مبانی نظری حول محورها و متغیرهای پژوهش، مطالعه حاضر ازلحاظ نظری تقویت‌شده و با توسعه مدل مفهومی، مدل مطالعاتی پژوهش ارائه گردید. در ادامه با مشخص کردن جامعه و نمونه پژوهش به انتخاب شیوه مناسب برای گردآوری اطلاعات (کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای) و تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر (رویکرد معادلات ساختاری و روش PLS) پرداخته شد. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از 160 مدیر فنی و سرپرست ارشد و سرپرست مستقر در مؤسسات حسابرسی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS 2 ، در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. درنهایت نیز در این فصل از پژوهش، مختصری به بیان نتایج پژوهش و پیشنهادهای نظری و عملی پرداخته می‌شود.
5-3- نتایج پژوهش
در این بخش پس از بیان نتایج آزمون فرضیه‌ها به تفسیر آن‌ها می‌پردازیم.
5-3-1- فرضیه اول
” پیچیدگی کار به‌طور مثبتی بر روی رفتار ناکارآمد حسابرس اثر می‌گذارد.”
همان‌طوری که در شکل (4-1) ملاحظه گردید، تأثیرگذاری پیچیدگی کاربر رفتار ناکارآمد با ضریب معناداری (50/4)، در سطح اطمینان 9/99 درصد معنادار می‌باشد. همچنین ضریب مسیر (21/0) نشان‌دهنده این امر است که پیچیدگی کار به میزان 21 درصد از تغییرات رفتار ناکارآمد را تبیین می‌نمایند.
نتیجه به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این موضوع است که؛ سازمان‌ها و مؤسسات حسابرسی در دورانی به سرمیبرند که پیچیدگی جزء جدائی‌ناپذیر آن است. کشور ما در حال تغییر و تحولی شتابان است و هیچ نیرویی قادر نیست که مانع این تغییر و تحول گردد. برای رؤیایی با تغییرات و تحولات امروز، باید پیچیدگی را بشناسیم و راه‌های مواجهه با آن برای جلوگیری از رفتار ناکارآمد را بدانیم. در چنین شرایطی تنها راه جلوگیری از رفتار ناکارآمد سازمان‌ها و مؤسسات حسابرسی متحول‌شدن و دگرگونی در جهت مطلوب است. سازمان‌ها و مؤسسات باید بیاموزند و درراه آموختن از هر شیوه و ابزاری که می‌تواند به آن‌ها یاری دهد، بهره گیرند که به نظر می‌رسد مدیریت دانش و کنار گذاشتن دیدگاه مکانیکی که محیط را ساده و ایستا می‌پندارد، از مهم‌ترین ابزارها جهت ایجاد سازمان یادگیرنده باشند. ازاین‌رو می‌توان با ایجاد تغییر در طرز تفکر و مدل‌های ذهنی افراد ظرفیت یادگیری آن‌ها را افزایش داد تا از این طریق مهارت‌هایی کسب کنند که به آن‌ها در خلق سازمان‌ها و مؤسسات حسابرسی که مناسب محیط‌های پیچیده و متغیر امروزی است و مانع از رفتار ناکارآمد می‌گردد، کمک کند.
نتایج به‌دست‌آمده درواقع با پژوهش‌های پیشین همچون؛ عبدالمحمدی و رایت (1987)، تنگ تان و تاو (1999)، بونر (1994) هم‌راستا می‌باشند. ضمن اینکه در فصل دوم به‌صورت خلاصه این پژوهش‌ها موردبررسی قرارگرفته و همچنین به پژوهش‌های مشابه نیز اشاره گردید.
5-3-2- فرضیه دوم
“فرضیه دوم: استقلال حسابرس به‌طور منفی بر روی رفتار ناکارآمد حسابرس اثر می‌گذارد.”
در رابطه با فرضیه دوم همان‌طوری که در شکل (4-1) ملاحظه گردید، تأثیرگذاری استقلال حسابرس بر رفتار ناکارآمد با ضریب معناداری (19/3)، در سطح اطمینان 99 درصد معنادار می‌باشد. همچنین ضریب مسیر (13/0-) نشان‌دهنده این امر است که استقلال حسابرس به میزان 13 درصد از تغییرات رفتار ناکارآمد را تبیین می‌نمایند.
نتیجه به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این امر است که؛ ارائه برخی خدمات غیر حسابرسی به‌وسیله مؤسسات حسابرسی به صاحب‌کاران خود، این تصور را در استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی ایجاد می‌کند که حسابرسان در جامعه مستقل به نظر نرسند. آنچه مسلم است، اگر حسابرسان ازنظر جامعه مستقل نباشند، به گزارش‌های حسابرسی اتکا نمی‌شود و در این صورت کسی جز حسابرس متضرر نخواهد شد. با توجه به اینکه برخی خدمات غیر حسابرسی، استقلال حسابرس را نقض می‌کند، لزوم توجه مراجع تصمیم گیر به این امر در ممنوعیت یا محدودیت ارائه این نوع خدمات، یا ایجاد الزامات خاص برای ارائه این خدمات ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر با توجه به مشکلات موجود در شناخت صریح استقلال حسابرس برای حرفه حسابرسی، راه‌حل مرسوم و رایج حرفه حسابرسی برای این موضوع، پیگیری راه‌های استقلال حسابرس از طریق پیشگیری روابط بین صاحب‌کار و حسابرس است و این موضوع، همچنان برای جامعه دارای اهمیت است اما درواقع ناکامی شرکت‌ها در بازار و ورشکستگی‌های تجاری آن‌ها که در اثر عوامل متعددی ممکن است ایجاد شود، بحرانی برای اعتماد و اطمینان و باورپذیری حرفه حسابرسی ایجاد می‌کند که این مهم با تعریف حدود، وظایف و مسئولیت حسابرس، به‌روشنی برای جامعه تفکیک‌پذیر می‌گردد.