رگرسیون انتقال ملایم و نوسانات نرخ ارز

دانلود پایان نامه
حیدری، حسن، حسین اصغرپور و حسن حسینزاده (1391). رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 2، صص 108-87
حلافی، حمیدرضا، علیرضا اقبالی و ریحانه گسکری (1383). انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 14، صص 188-176.
درگاهی، حسین و رویا شربت اوغلی (1389). تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 23، صص 9-28.
درویشی، علی (1382). بررسی رابطه ارتباطات بانکی و شاخص قیمت واردات و تورم: مورد ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
طیبی، سیدکمیل و خدیجه نصراللهی (1381). نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت در ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ایران، شماره 13، صص 133-109.
عباسینژاد، حسین و احمد تشکینی (1389). اندازهگیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 94، صص 82-67.
عزیزی، زهرا و ابراهیم هادیان، (1391). برآورد میزان انحراف نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم، فصلنامه علمی پژوهشی برنامهریزی و بودجه، شماره 116، صص 28-7
فرزین وش، اسداله و حسین اصغرپور (1386). بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره اوّل، صص139-164.
قادریثانی، بتول (1389). اثر تکانهی کسری بودجه بر کسری حساب جاری مورد اقتصاد ایران (1385:4-1369:1)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
قوام مسعودی، زهره و احمد تشکینی (1384). تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران (1381-1338)، شماره 36، صص 105-75.
کازرونی، علیرضا و نسرین رستمی (1385). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340-1381)، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25، صص 177-196.
کازرونی، علیرضا، علی رضازاده و مجید فشاری (1388). رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی مطالعه موردی ایران، پژوهشنامه علوم اقتصادی، شماره 37، صص 120-101
کازرونی، علیرضا، بهزاد سلمانی و مجیدفشاری (1391)، تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، شماره 2، صفحات 114-85
مهرآرا، محسن، علی طیبنیا و جلال دهنوی (1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 4، صص 242-221.
مهرابی بشرآبادی، حسین، حبیبه شرافتمند و علی اکبر باغستانی (1389). بررسی تأثیر شوکهای نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران ، مجله دانش و توسعه، شماره 33، 1-20.
مهرابی بشرآبادی، حسین، سید عبدالمجید جلایی و محمدسجاد کوشش (1389). بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران، پژوهشنامه علوم اقتصادی، شماره 12، صص 216-201
نوری، مهدی (1388). بررسی تجربی رابطه میان تورم و رشد بهرهوری در اقتصاد ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.