رگرسیون خطی چندگانه و وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

یافتههای حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در قالب نتایج استنباطی به شرح زیر است:
5-2-1-1- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف
بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون، تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع غیر نرمال است، بنابراین برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد.
5-2-2-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
جدول 5-2 : نتایج اجمالی آزمون رگرسیون
فرضیه تعداد ضریب همبستگی Sig نتیجه آزمون
رابطه هویت سازمانی و وفاداری مشتریان 400 0.24 0.00 تایید فرضیه
رابطه محیط فیزیکی و وفاداری مشتریان 400 0.20 0.00 تایید فرضیه
رابطه محیط فیزیکی و وفاداری مشتریان 400 0.20 0.00 تایید فرضیه
رابطه سطح خدمات و وفاداری مشتریان 400 0.27 0.00 تایید فرضیه
رابطه ویژگی های پرسنل در ارتباط با مشتری و وفاداری مشتریان 400 0.25 0.00 تایید فرضیه
رابطه ارتباطات و وفاداری مشتریان 400 0.30 0.00 تایید فرضیه
رابطه ویژگی های تکنولوژیک و وفاداری مشتریان 400 0.61 0.00 تایید فرضیه
رابطه تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان 400 0.34 0.00 تایید فرضیه
با انجام آزمون اسپیرمن در سطح اطمینان 95 درصد، مقدار 0.000Sig = به دست آمد. چون مقدار 0.05 Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین تصویرسازمانی و وفاداری مشتریان وجود دارد.یعنی فرضیه های فرعی و فرضیه اصلی تایید شدند. کلیه ضریب همبستگی اسپیرمن اعدادی مثبت هستند، لذا نوع رابطه مثبت می‌باشد. و از آن جایی مولفه ویژگی های تکنولوژیک دارای بیشترین ضریب همبستگی هستند یعنی ضریب همبستگی 0.606، بنابراین این عامل مهمترین مولفه در نشان دادن تصویر سازمانی بانک رفاه است.
5-2-2- 3-نتایج رگرسیون خطی
با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پرداخته شد بدین صورت که تأثیر همزمان هویت سازمانی،اعتبار سازمانی، محیط فیزیکی، ویژگی های پرسنل در ارتباط با مشتری، ارتباطات، سطح خدمات و ویژگی های تکنولوژیک بر متغیر وابسته سنجیده شد. که نتایج آن به شرح ذیل است.
جدول5-3: نتایج آزمون رگرسیون
متغیر Std.Error β آماره T Sig نتیجه