رگرسیون چند گانه و ابعاد رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

رضایت شغلی
65/0 000/0
با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود که سطح معنی داری های بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تاثیر متغیرهای رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معنی دار می باشد. شدت تأثیر متغیرهای رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی 9/74 + درصد می باشد که با توجه به علامت ضریب بتاها جهت این تاثیرها مثبت بوده و همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 561/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیرهای رفتار اخلاقی و رضایت شغلی به میزان 1/56 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند. حال با توجه به مقدار بتاها نتیجه می گیریم که متغیر رضایت شغلی نسبت به متغیر رفتار اخلاقی تاثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد.
حال با استفاده از روش رگرسیون چند گانه به این سوال پاسخ داده می شود که کدام یک از ابعاد رضایت شغلی تاثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد.
جدول4-20) آزمون رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مقدار R (شدت رابطه) مربع R (ضریب تعیین) بتا سطح معناداری
مقدار ثابت 755/0 569/0
000/0
حقوق و دستمزد
317/0 000/0
رضایت از همکار
266/0 002/0
رضایت از کارفرما
174/0 012/0
رضایت از شغل
217/0 002/0
با توجه به جدول 4-20 مشاهده می شود که سطح معنی داری های بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تاثیر متغیرهای ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معنی دار می باشد. شدت تأثیر متغیرهای ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی 5/75 + درصد می باشد که با توجه به علامت ضریب بتاها جهت این تاثیرها مثبت بوده و همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 569/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیرهای ابعاد رضایت شغلی به میزان 9/56 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند. حال با توجه به مقدار بتاها نتیجه می گیریم که متغیر حقوق و دستمزد نسبت به دیگر متغیرهای ابعاد رضایت شغلی تاثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانشگاه ارومیه و مواد و روشها

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تحقیق ،یعنی آنچه از فصل چهارم بدست آمده را با مطالعات ،یافته ها و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن ها اشاره شده است ، با هم ترکیب کرده و مورد بحث قرار می دهیم. در این فصل به ترتیب ،نتایج حاصل از تحقیق را نوشته ،به دنبال نتیجه گیری کلی به ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی می پردازیم.
5-2) نتایج آمار استنباطی