رگرسیون چند گانه و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

رضایت از همکار و تعهد سازمانی 127 639/0 408/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول 4-16 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 2-2 کوچک تر از پنج صدم می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرض تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت از همکار و تعهد سازمانی 9/63 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 408/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر رضایت از همکاران به میزان 8/40 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند.
2-3. رضایت از کارفرما با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد.
بین رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-17) ضریب همبستگی بین رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی
تعداد ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه
رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی 127 377/0 142/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول 4-17 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 2-3 کوچک تر از پنج صدم می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرض تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی 7/37 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 142/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر رضایت از کارفرما به میزان 2/14 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند.
2-4. رضایت از شغل با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد.
بین رضایت از شغل و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین رضایت از شغل و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-18) ضریب همبستگی بین رضایت از شغل و تعهد سازمانی
تعداد ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه
رضایت از شغل و تعهد سازمانی 127 529/0 279/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول 4-18 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 2-4 کوچک تر از پنج صدم می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرض تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت از شغل و تعهد سازمانی 9/52 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 279/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر رضایت از شغل به میزان 9/27 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند.
حال با استفاده از روش رگرسیون چند گانه به این سوال پاسخ داده می شود که کدام یک از متغیرهای رفتار اخلاقی و یا رضایت شغلی تاثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد.
جدول4-19) آزمون رگرسیون بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مقدار R (شدت رابطه) مربع R
(ضریب تعیین) بتا سطح معناداری
مقدار ثابت 749/0 561/0
000/0
رفتار اخلاقی
187/0 005/0