ریخت شناسی و در جهان

دانلود پایان نامه

Suborder: Polyphaga
Infraorder: Cucujiformia
Superfamily: Curculionoidea
Family: Curculionidae
Subfamily: Lixinae
Tribe: Lixini
Genus: Larinus Dejean
1-3- ریخت شناسی سرخرطومی‌های خانواده Curculionidae
در این سرخرطومیها سر به سمت جلو رشد کرده و خرطوم را به وجود آورده است. خرطوم به صورت کشیده و استوانهای شکل و یا کوچک و پهن است. شیار شاخکی در طرفین خرطوم قرار دارد که بند قاعدهای شاخک در آن قرار میگیرد (شکل1-1). اندازه خرطوم در تشخیص جنس نر و ماده اهمیت دارد. قطعات دهانی دارای پیشچانه مشخص است. پالپهای رشد یافته اتصال مفصلی با
پیشچانه دارند. پالپهای لب پایین 3 بندی، کوتاه و گرد میباشند. پالپها به صورت شکمی در انتهای پیشچانه واقع شدهاند و بندهای آنها به گونهای با هم جوش خوردهاند که پالپ یک بندی به نظر
میرسد. در سرخرطومیها لب بالا وجود ندارد.
شکل1-1- سر از نمای پهلویی درسرخرطومیها: bk= خرطوم؛ aqr= شیار شاخکی؛ scp= بند اول شاخک؛ fun= فونیکول شاخک؛ act= قسمت چماقی شاخک (اقتباس از تریپل هورن و جانسون، 2007)
شاخکها از نوع زانویی- چماقی میباشند و کم و بیش از قاعده خرطوم فاصله دارند. بند اول شاخک که ممکن است کوتاه یا بلند باشد در شیار شاخکی واقع روی خرطوم قرار میگیرد (شکل1-1). قسمت چماقی شاخک از تعداد متغیری بند (به طور معمول بیش از 3 بند) تشکیل شده است (شکل1-1). فونیکول شاخک از 5، 6 و یا 7 بند تشکیل شدهاست (شکل1-1).
پاها در سرخرطومیها به خوبی رشد کرده و از قسمتهای پیشران، پیران، ران، ساق، پنجه و پیشپنجه تشکیل شده است. پنچه پا 5 بندی و از نوع کریپتوپنتامر یا چهار بندی مخفی است (شکل1-2). پیشپنجه دارای 2 ناخن میباشد که ممکن است در قاعده متصل یا جدا از هم باشند (شکل1-3). ساق پاهای جلویی، میانی و عقبی در قسمت انتهایی معمولا دارای خارهای بزرگی است (شکل1-2).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بازارگرایی و عملکرد سازمانی و اعضای هیأت علمی دانشگاه

شکل1-2- ساق و پنجه پا در سرخرطومیها
(اقتباس از تریپلهورن و جانسون، 2007)
شکل1-3- شکلهای مختلف ناخنهای پنجه در سرخرطومیها (اقتباس از تریپلهورن و جانسون، 2007)
شکم در سرخرطومیها پنج بندی است و در انتهای آن پیژیدیوم قرار دارد (شکل1-4). بندهای شکم اغلب توسط موهایی ریز پوشیده شده است. مقعر یا محدب بودن شکم در تشخیص جنس نر و ماده موثر است.
شکل1-4- شکم در سرخرطومیها py= پیژیدیوم (اقتباس از تریپلهورن و جانسون، 2007)
1-4- سرخرطومی‌های زیرخانواده Lixinae
تاکنون حدود 400000 گونه سخت‌بالپوش شناسایی شده است (اسپانگلر، 1982 و هاموند، 1994) که سرخرطومیها 5/15 درصد از این تعداد را شامل میشوند. سرخرطومی‌های بالاخانواده Curculionoidea با 62000 گونهی شناخته شده بزرگترین بالاخانواده از راسته سختبالپوشان از لحاظ تعداد گونه میباشد (ابرپریلر و همکاران، 2007). زیرخانواده Lixinae با 1200 گونه در جهان، یکی از بزرگترین زیرخانواده‌های خانواده Curculionidae از لحاظ تعداد گونه می‌باشد که 700 گونه آن در مناطق پاله‌آرکتیک مشاهده می‌شوند (ترمیناسین، 1967). هنوز تحقیقات فیلوژنتیکی بنیادی در رده‌بندی قبیله‌های این زیرخانواده انجام نشده است (گولتکین، 2010). ترمیناسین (1967) به عنوان یکی از پیشگامان گونه‌شناس زیرخانواده Lixinae، این زیر خانواده را به دو قبیله Lixini Schoenherr, 1823 و Cleonini Schoenherr, 1826 تقسیم کرد.