زمان بندی و یادگیری

دانلود پایان نامه

شغلی که معمولاً باید تصمیمات مهم در آن بگیرند……………………………………………………… شغلی که با افراد خوبی همکار باشید.
1……………………………………..2…………………………………………3…………………………………………4……………………………………………5
شغلی که در آن به فردی که بهتر کار کند مسئولیت بیشتری می‌دهند. …….شغلی که مسئولیت بیشتر را به افراد ارشد تر می‌دهند.
1………………………………………2…………………………………………3………………………………………..4……………………………………………5
شغلی در سازمانی که به لحاظ مالی در مضیقه است……شغلی که در آن هیچ اجازه ای برای چگونگی زمان بندی کار خود ندارید.
1………………………………………2…………………………………………3………………………………………..4……………………………………………5
یک شغل کاملاً روتین……………………………………………………………………………………….شغلی که همکارانتان خیلی صمیمی نیستند.
1………………………………………2…………………………………………3………………………………………..4……………………………………………5
شغلی که سرپرستتان معمولاً در مقابل دیگران نسبت کسب کرده‌اید، نمی‌دهد…….شغلی که به شما اجازه استفاده از مهارت‌هایی را که به کار شما انتقاد کند.
1………………………………………2…………………………………………3………………………………………..4……………………………………………5
شغلی با یک سرپرست که با شما محترمانه برخورد کند………………………….شغلی که برای شما فرصت‌های یادگیری فراهم می‌کند.
1………………………………………2…………………………………………3………………………………………..4……………………………………………5
شغلی که در آن می‌توانید به خدمت خود خاتمه دهید……………………………………………شغلی که در آن شانس کار چالشی ندارید.
1……………………………………..2………………………………………….3………………………………………..4……………………………………………5
شغلی که در آن فرصت توسعه مهارت‌ها، و پیشرفت دارید………………………..شغلی که درآن مرخصی‌ها ومزایای عالی خواهید داشت.
1………………………………………2………………………………………….3……………………………………….4……………………………………………5
شغلی که آزادی و استقلال کمی در آن خواهید داشت…………………………………………………………..شغلی که شرایط کاری بد است.
1………………………………………2………………………………………….3……………………………………….4…………………………………………..5
شغلی که در آن چالشی برایتان ایجاد نخواهد شد………………………………………………شغلی که در آن کاملاً ایزوله نسبت به دیگران خواهید بود.
1………………………………………2………………………………………….3……………………………………….4……………………………………………5
جدول شماره 4: خواهشمند است با قرار دادن علامت در یکی از ستون‌های زیر، وضعیت شاخص مربوطه در سازمان خود را مشخص فرمایید.
کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم