زنان و مردان متأهل و از دیدگاه نظری

دانلود پایان نامه

زن
30
معلم
لیسانس
1دختر و1پسر
سیران
زن
32
خانه دار
دیپلم
2پسر و1دختر
3– 5- میدان مطالعه
میدان مطالعه در این پژوهش تعدادی زنان و مردان متأهل دارای فرزند دختر و پسر در شهرستان بوکان را در بر می گیرد .
3- 6- نمونه گیری
از آنجا که مفاهیم در تحقیق کیفی نقش محوری دارند و همچنین از آنجا که معمولاً هدف اصلی و یا یکی از اهداف چنین تحقیقی نطریه پردازی یا دست کم تحلیل نظری است ، از این رو نمونه گیری در تحقیق کیفی را نمونه گیری مفهومی یا نمونه گیری نظری می نامند . زیرا : در تحقیق کیفی ، هدف محقق ، شناسایی ، رشد و توسعه و مرتبط کردن مفاهیم با یکدیگر است . لذا ، وقتی می گوییم باید به نمونه گیری نظری پرداخت ، یعنی باید بر مبنای مفاهیمی که از دیدگاه نظری به نظریه ی مورد نظر محقق مربوط اند نمونه گیری شود . در این بیان دو نکته مورد تأکید قرار گرفته است : نخست اینکه مفاهیم مهم هستند و محقق به دنبال مفاهیم است و دوم اینکه نهایتاً آن مفاهیم باید به مقولات با معنی مرتبط با مسئله تحقیق تبدیل شود . (محمدی ، 1387 :67 )
کامبرلین (1999) سه نوع نمونه گیری را که در جمع آوری داده ها استفاده می شود. در مراحل اولیه ، از نمونه گیری آزاد برای جمع آوری داده های کافی برای شروع کدگذاری استفاده می شود .
محققین کیفی ، شرکت کنندگان تحقیق را برای کیفیات بخصوصی انتخاب می کنندکه بتوانند آنها را مورد مطالعه قرار دهند . عموماً شما باید مصاحبه شوندگانی را که بتوانند بالاترین بینش ممکن را در گفتگو ، به شما بدهند انتخاب کنید . (استربرگ ، 1384 : 114 )
در بررسی های کیفی می توان از دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به صورت همزمان استفاده کرد . از نمونه گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد ، تعیین داده های مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده می شود . نمونه گیری کیفی صرفاً شامل نمونه گیری از افراد نیست ، بلکه می تواند شامل نمونه گیری از مفاهیم ، رویداد و فضا و مکان نیز باشد . (محمد پور ، رضایی ، 1388 : 6 )
در واقع نمونه گیری و افزودن به اطلاعات زمانی پایان می یابد که اشباع نظری یک مقوله و یا گروهی از موردها حاصل شود ویا داده های اضافی کمکی به تکمیل ومشخص کردن یک مقوله ی نظری نمی کند و نمونه ها از آن پس مشابه بنظر می رسند . (ذکائی ، 1381 :59 )
در تحقیق حاضر برای انتخاب مشارکت کنندگان و مفاهیم از دو روش نمونه گیری یعنی نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری استفاده به عمل آمد .
در روش کیفی معمولاً مشخص کردن تعداد افراد برای مصاحبه در مرحله ی طرح تحقیق مشکل است . زیرا تعداد افراد ، بستگی به مسیرهای خلق نظریه و همچنین باز بودن فرایند نمونه گیری دارد . نمونه گیری نظری با نمونه گیری های معمول تفاوت دارد.