ساختار سرمایه شرکت و حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره نسبتی است از :
Chairman یک متغیر Duammy است:
1 = اگر غیر موظف باشد
0 = اگر موظف باشد
ترکیب کمیته حسابرسی نسبت اعضای غیر موظف عضو کمیته به کل اعضای کمیته حسابرسی است.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت که به نوعی ویژگیهای خاص شرکتها را بیان میکند (1992،Smith & Watts) که بصورت لگاریتم ارزش کنترلی TA اندازهگیری میشود.
اهرم: بیانگر External Governance است. اعتبار دهندگان خیلی تمایل دارند که پول خود را در شرکتهایی سرمایهگذاری نمایند که کنترل و نظارت بیشتری بر روی آنها وجود دارد علیالخصوص زمانی که ساختار سرمایه شرکتها اهرمی باشد (2004،Hutchinson et al).
TL (Owners Equity) حاصل تقسیم کل بدهیها به جمع حقوق صاحبان سهام.
Cg بیانگر ویژگی صنعت است که به صورت متغیر dummy نشان میدهیم.
1 = تولیدی
0 = غیر تولیدی
مدل رگرسیونی : خط OLS
1= مستقل (غیر موظف) نسبت اعضای غیر موظف نسبت اعضای غیر موظف عملکرد شرکت
2= موظف کمیته حسابرسی هیئت مدیره
2-3-2) فرصت رشد با مدیریت سود
نُتهای پایانی(End Note) این مقاله بسیار مفید و قابل استفاده است:
تحقیقات گذشته درباره شرکتهای تولیدی و خدماتی چند ملیتی آمریکا نشان داد شرکتها با IOS کم در مقایسه با شرکتهای با IOS بالا تصمیمات حسابداری را جهت کم کردن سود و ثروت اتخاذ میکنند. نتایج تحقیق: تغییر در فروش و دارایی بهطور معناداری (از لحاظ آماری) در توجیه مغایرات (نصمیمات) تعهدی رابطه دارد.
تغییر در فروش: رابطه مثبت با تعهدیهای اختیاری
تغییر در دارایی: رابطه منفی با تعهدیهای اختیاری
ارتباط بین go (فرصت رشد) و تعهدیهای اختیاری بستگی به نوع متغیری دارد که IOS را اندازهگیری میکند. فرصتهای رشد شامل فرصتهایی است جهت توسعه ظرفیت، تولید محصول جدید، تحصیل سایر شرکتها، افزایش بودجه تبلیغات، تحقیقات زیر بنایی و برنامههای توسعه کسب و کار و صرف مخارج نگهداری و جایگزینی. افزایش ارزش شرکت و افزایش قیمت سهام دلیلهای بالا رفتن IOS یا رشد شرکت در آینده است.
النجار و ریاحی بلکوئی میگویند ارزش شرکت را میتوان با استفاده از فرصتهای رشد آینده شرکت بیان کرد. فرصت رشد از تفاوت میان ارزش بازار شرکت داراییهای ثابت مشهود بهدست میآید. بنابراین با افزایش go شرکت، نسبت ارزش دارایی به ارزش بازار شرکت کاهش مییابد.