ساختار مالکیت و تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه
خطای بین افراد جامعه (که در این تحقیق 10 % فرض گردیده است)
بنابراین حجم نمونه در این تحقیق برابر است با :
با توجه به متغیر وابسته و نوع تحقیق و سایر موارد، حجم نمونه تحقیق برای هر سال، تعداد 81 شرکت شد.
3-5) روش نمونهگیری
در این تحقیق روش نمونهگیری مورد استفاده، روش نمونهگیری تصادفی ساده است.
3- 6) روشهای گردآوری دادههای تحقیق و کاربرد آنها
در این تحقیق، روشهای گردآوری دادههای تحقیق بقرار زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
کاوش اینترنتی، که برای گردآوری دادهها مربوط به سوابق گذشته مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالعه کتابخانهای، که برای گردآوری دادهها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از آنکه پژوهشگر بر اساس ماهیت پژوهش و فرضیههای آن، طرح پژوهشی خود را انتخاب کرد باید در مورد روشهای گردآوری اطلاعات تصمیم بگیرد. پژوهشگر میتواند از روشهای متعددی برای گردآوری اطلاعات بهره جوید که این امر منجر به غنای نتایج پژوهش میگردد که به آن کثرتگرایی میگویند (فقیهی و صوفی، 1378).
3-7) ابزارهای گردآوری دادههای تحقیق و کاربرد آنها
در تعریف ابزار اندازهگیری میتوان گفت: ابزار اندازهگیری مقیاسها و وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید (حافظنیا، 1383).
چک لیست، برای داده ها و اطلاعاتی که میبایست ثبت شود، عمل کنترلی را انجام میدهد.
فیش و جدول خلاصه، از این ابزار در این پژوهش جهت جمعبندی و کنترل اطلاعات استفاده میشود.
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق
اعتبار درونی تحقیق به بررسی این سؤال مربوط می‌شود که آیا متغیرهای مستقل واقعاً در متغیر وابسته تغییر ایجاد کردهاند یا خیر؟
موارد زیر ممکن است بر اعتبار درونی تحقیق به نحو منفی اثر داشته باشد:
1) حوادث تاریخی همزمان با دوره مطالعه در اقتصاد ایران شامل: نوسان قیمت نفت، تغییر نرخ ارز، سیاست آزادسازی قیمت‌ها، رکود و رونق تجاری، تغییر در حمایت‌های دولت از صنایع و تغییر شرایط تسهیلات بانکی عواملی هستند که موجب مشتبه شدن نتایج تحقیق می‌گردند.
اگرچه یک روش برای حذف این عوامل تفکیک دوره مورد بررسی برای مثال به دو دوره‌ی رونق و رکود و سپس انجام آزمون‌های آماری می‌باشد، ولی مدل کردن اثر این عوامل، خارج از حدود تحقیق حاضر است.
2) تورم بر ارقام سود شرکتها تأثیر گذاشته است. اگرچه تأثیر تورم بر سود کلیه شرکتهای نمونه و نیز طی سالهای مورد بررسی یکسان نبوده است، ولی فرآیند رشد متغیرها به دلیل تورم میتواند نتیجه تحقیق را مشتبه کند.
3) تفاوت در ویژگیهای شرکتهای نمونه نظیر ساختار مالکیت، نوع محصول، اندازه و درجه رقابت.
اعتبار بیرونی به معنی قابلیت تعمیم یا معرف بودن یافته‌های تحقیق می‌باشد. ویژگی شرکتهایی که به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند، تعیین کننده میزان تعمیم یافته‌های پژوهش است: