سازمانهای دولتی و آموزش و توسعه

دانلود پایان نامه

3) روش ارزشیابی. طبقه بندی و تعیین اولویت ها
4) آموزش و توسعه توانائی های افراد برای متناسب کردن شایستگی آنها با مشاغل رده‌های بالاتر
باید توجه کرد که پیچیده ترین قسمت هر نظام ترفیعاتی ، ارزیابی کارکنان و تعیین شایستگی آنها است.
ب) انتقال:
انتقال عبارتست از جابجائی افقی از شغلی به شغل دیگر، که از لحاظ موقعیت، مسئولیت، مهارت، تقریباً مشابه باشد تفاوت عمده ترفیع با انتقال در مزایا، امتیازات و موقعیت سازمانی است معمولا در انتقال بر خلاف ترفیع مزایا و موقعیت ها چندان تغییر نمی کند (میرسپاسی، ص 413).
انتقال به دو علت زیر انجام می گیرد (میرسپاسی، 1361، ص 413)
1) نیاز مؤسسه
2) خواست کارکنان
انتقالات بر دو نوع است: (کاظمی، 1380، ص 381)
1- انتقالات داخلی سازمان
2- انتقال به خارج از سازمان (یعنی انتقال از سازمان متبوع به سازمان دیگر که ممکن است همراه با ارتقاء مقام کارمند نمی باشد)
علل نقل و انتقالات داخلی سازمان عبارتند از:
1- کاهش عملیات و فعالیتها و حجم کار در یک واحد سازمانی و افزایش فعالیت در واحد یا واحدهای دیگر به علل مختلف اقتصادی، فصلی و نوسانات تولید
2- توسعه و افزایش اطلاعات، مهارتها و بصیرت کارکنان از طریق انجام امور مختلف در سازمان از طریق چرخش و گردش آنها در مشاغل مختلف در سازمان
3- نقل و انتقالات نوبتی (نظیر کار در نقاط بد آب و هوا در خارج از مرکز)
4- نقل و انتقالات اصلاحی در جهت جلوگیری از تضعیف روحیه و ایجاد وضعیت نامناسب و زیان‌بخش در سازمان
5- به دلایل انضباطی
4- اخراج و انفصال از خدمت
الف) انفصال از خدمت
انفصال یعنی برکناری و قطع خدمت کارمند بطور موقت یا دائم در سازمان متبوع طبق ضوابط سازمانی. انفصال ممکن است به دلایل مختلف انجام شود: استعفا، اخراج (موقت یا دائم) ، تعلیق و بازنشستگی.
انفصال بر دو نوع است: موقت و دائم، حالت انفصال موقت وقتی است که مستخدم برای مدت معینی از اشتغال به خدمت محروم می شود. حالت انفصال دائم وقتی است که برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود یا در واقع از کار در سازمانهای دولتی اخراج و برای همیشه محروم می گردد. (کاظمی، 1380، ص 382)
ب) اخراج – ناگوارترین گامی است که در اعمال مقررات انضباطی برداشته می شود (دسلر، ص 341) اخراج تنها باید برای پرخطاترین رفتارها در نظر گرفت و این زمانی است که رفتار فرد آن قدر نامطلوب است که به عملیات واحد یا سازمان خلل جدی وارد می کند (شولر، 1995، ص 542)
برای اخراج چهار مبنا وجود دارد: عملکرد نارضایت بخش، سوء رفتار، نداشتن شرایط لازم برای کار مورد نظر و سرانجام تغییر ویژگی های مورد نیاز برای کار مورد نظر.
می توان عملکرد نارضایت بخش را بدین گونه تعریف کرد: ضعف یا ناتوانی دائمی در انجام دادن وظایف محوله یا ناتوانی در رعایت معیارهای تعیین شده به هنگام کار.