سازمانهای دولتی و مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه
ج- پیشنهاد برای سایر متولیان اجتماعی و آموزش و پرورش:
1- از آنجا که در برخی مدل‌ها‌ی نظری تعریف سرمایه‌ی اجتماعی(مانند اعتماد و مشارکت) به تنهایی می‌پردازند بنابراین برای برررسی همه‌ی عناصر مفهومی سرمایه‌ی‌ اجتماعی ترکیبی از مدلها پیشنهاد می‌گردد به خاطر اینکه به مرور زمان عناصر تأثیر گذار براین متغیر از جمله نوع رسانه‌ها می‌تواند قابل تغییر باشد.
2- از انجا که روز به روز رسانه‌ها از لحاظ کمی افزایش می‌یابند و همچنیین حیطه تحت پوشش آن‌ها دارد مرزها را در می‌نوردد لذا متولیان امر می‌توانند به فکر راه اندازی شبکه یا رسانه یا رسانه هایی خاص دبیران و فرهنگیان باشند تا با ساخت فیلم، مطلب، برنامه و… متناسب با سلایق و علایق این قشر گام مهمی در راه توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگی آنان بردارند.
3- توجه به مشارکت‌های غیر رسمی و هنجارهای همیاری سنتی دراماکن خاص دبیران (مثل سالن‌های ورزشی، فرهنگسراها، تعاونی‌ها و…) می‌تواند نقش موثری در بومی سازی مفهوم سرمایه‌ی‌ اجتماعی در بین دبیران دارد.
4- از آنجا که مخاطب رسانه می‌تواند در خصوص چرایی استفاده از نوع رسانه و حتی مدت زمان آن نیز استدلال نماید (بخاطر آگاه بودن مخاطبان نسبت به علایق و انگیزه هایشان). می‌شود چنین پیشنهاد کرد که متولیان واصحاب رسانه‌ها ضمن اینکه سلایق عامه به خصوص قشری خاص مثل دبیران را در نظر بگیرند هدفشان ساخت برنامه هایی باشد که در جهت ارتقای عمومی سرمایه‌ی‌ اجتماعی در بین افراد باشد.
5- اولویت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری جهت ارتقا مفهوم سرمایه‌ی‌ اجتماعی از عمده ترین عوامل مرتبط با مفهوم سرمایه‌ی‌ اجتماعی در آموزش و پرورش می‌تواند باشد.
6- سرمایه‌ی‌ اجتماعی و عناصر مفهومی آن می‌تواند به عنوان عامل مهمی در رشد وگسترش سرمایه‌ی‌ اجتماعی تلقی گردد(سرمایه‌ی، سرمایه‌ی می‌آورد). به گونه‌ای که برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت دادن فرهنگیان و دبیران در یکی از مشارکت‌های رسمی انجمنی باعث رشد و گسترش سایر عناصر سرمایه‌ی‌ اجتماعی در بعد اداره آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های کلان می‌گردد.
7- به خاطر اینکه مشارکت‌های رسمی و غیر رسمی همبستگی معناداری با هم دارند، بنابراین به منظور تقویت ورشد مشارکت‌های رسمی می‌توان از طریق عرصه‌های عمومی مشارکت‌های غیر رسمی مثل برپایی مراسم و مناسک مذهبی برای تشویق مشارکت‌های رسمی سود جست.
8- تدریس درس روابط انسانی و اجتماعی در کلاس‌های ضمن خدمت دبیران نیز می‌تواند گام مهمی در راه ارتقای سرمایه‌ی‌ اجتماعی در بین این قشر باشد.
5-5- محدودیت‌ها وموانع تحقیق
اندازه گیری دقیق سرمایه‌ی اجتماعی کار مشکلی است از جمله مشکلات موجود برای اندازه‌گیری سرمایه‌ی اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
الف) تعاریف مفهومی سرمایه‌ی اجتماعی معمولاًچند بعدی بوده به سطوح و واحدهای مختلف تحلیل مربوط می‌باشد.
ب) اندازه گیری خصوصیات مفاهیم دوپهلویی مثل اجتماع شبکه‌های اجتماعی وسازمان‌های اجتماعی مشکل و مسئله سازاست.
ج) اندازه گیری سرمایه‌ی اجتماعی سابقه زیادی نداشته و مطالعات مدت داری در این زمینه وجود ندارد در نتیجه محققان مجبور می‌شوند برای اندازه گیری سرمایه‌ی یاجتماعی از شاخص‌های تقریبی مثل اعتماد به حکومت تمایل به رای دادن میزان عضویت در فعالیت‌های مدنی میزان زمان صرف شده در فعالیت‌های مدنی استفاده کنند
آشنایی کم یا نبود آشنایی دانش اموزان در مورد مفهوم سرمایه‌ی‌ اجتماعی.
عدم توجه واهمیت کافی به تحقیقات آموزشی در سازمانهای دولتی وغیر دولتی ایران.
مشکلات اداری واجرایی مربوط به کسب اجازه از اداره کل آموزش پرورش برای حضور پژوهشگر غیر فرهنگی در مدارس.
منابع تحقیق
فارسی:
آرون، ریمون (1383)، «مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات کتاب‌های جیبی.
احمدی، غلامرضا (1378)، دولت و مشارکت اجتماعی روستائیان در کشورهای در حال توسعه، با تاکید بر ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35: 11-29.