سازمان تأمین اجتماعی و ابعاد سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

1-5- فرضیه‌های پژوهش
با توجه به مطالب عنوان شده و هدف مورد نظر پژوهش، فرضیههای پژوهش به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
1-5-1- فرضیه اصلی
فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از:
1- سیستمهای حسابداری مدیریت به توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی کمک می‏کند.
1-5-2- فرضیههای فرعی
به منظور آزمون فرضیه اصلی فرضیههای فرعی زیر بر اساس ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری مطرح میشود:
1-1- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-2- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-3- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-4- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-5- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-6- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-7- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-8- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-9- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-10- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معناداری وجود دارد.
1-11- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.
1-12- بین ابعاد سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.
1-6- روش انجام پژوهش
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها