سازمان تأمین اجتماعی و حسابداری مدیریت

دانلود پایان نامه

معنادار نیست
متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه ساختاری است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان، و دربرگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعملهای اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامههای اجرایی و به طور کلی هرآن چیزی است که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادیاش باشد. سرمایه ساختاری، دامنه گستردهای از عناصر ضروری را پوشش میدهد. مهم ترین آنها معمولاً شامل فرآیندهای مهم اجرایی سازمان، چگونگی ساختاربندی آ نها، سیاست ها، جریانهای اطلاعاتی و عناصر پایگاههای داده، رهبری و سبک مدیریت آن، فرهنگ سازمان و … طرحهای پاداش کارکنان است. همانگونه که مشاهده میشود، ضریب همبستگی بین دو متغیر شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه ساختاری برابر 152/0 میباشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 146/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمیباشد. بنابراین فرضیه دوم پذیرفته نمیشود.
آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بدین صورت است:
“شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-10 آمده است.
جدول 4-10- آزمون همبستگی شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی
همبستگی شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و بعد سرمایه مشتری
ضریب همبستگی
051/0-
معناداری
63/0
نتیجه
معنادار نیست
متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه مشتری است. سرمایه مشتری یا سرمایه مشتری، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها میتوانند شامل مشتریان، واسطهها، کارکنان، تأمین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و…. باشند. همانگونه که مشاهده میشود، ضریب همبستگی بین دو متغیر شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه مشتری برابر 051/0- میباشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 63/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمیباشد. بنابراین فرضیه سوم پذیرفته نمیشود.
آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم بدین صورت است:
“نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-11 آمده است.
جدول 4-11- آزمون همبستگی نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود و سرمایه انسانی
همبستگی نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و بعد سرمایه انسانی