سازمان تأمین اجتماعی و حسابداری مدیریت

دانلود پایان نامه

ضریب همبستگی
032/0
معناداری
761/0
نتیجه
معنادار نیست
متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و سرمایه انسانی است. متغیر نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود، اشاره به انواع و طبقهبندیهای مختلفی از اطلاعات دارد که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت و در راستای تصمیمگیریهای بهتر نسبت به منابع سازمان میتواند فراهم شود. اطلاعاتی از قبیل انواع هزینههای موجود به صورت تفکیکی و طبقهبندیهای مختلف، اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای به تفکیک بخشها و مخازن، اطلاعات مربوط به تأثیر رویدادهای مختلف در دورههای زمانی خاص، اطلاعاتی که به تأثیر تصمیم‏گیری بر عملکرد بخشهای مختلف سازمان مرتبط است و اطلاعاتی از این قبیل. همانگونه که مشاهده میشود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و سرمایه انسانی برابر 032/0 میباشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 761/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمیباشد. بنابراین فرضیه چهارم پذیرفته نمیشود.
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم بدین صورت است:
“نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-12 آمده است.
جدول 4-12- آزمون همبستگی نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود و سرمایه ساختاری
همبستگی نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و بعد سرمایه ساختاری
ضریب همبستگی
073/0
معناداری
486/0
نتیجه
معنادار نیست
متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و سرمایه ساختاری است که قبلا توضیح داده شدهاند. همانگونه که مشاهده میشود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود و سرمایه ساختاری برابر 073/0 میباشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 486/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمیباشد. بنابراین فرضیه پنجم پذیرفته نمیشود.
آزمون فرضیه ششم