سازمان تأمین اجتماعی و حسابداری مدیریت

دانلود پایان نامه

396/0
نتیجه
معنادار نیست
متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود و سرمایه انسانی است. متغیر نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود، اشاره به این دارد که سیستمهای حسابداری مدیریت بتوانند در رابطه با نگرانیهایی مرتبط با نحوه توزیع منابع مالی و غیرمالی (نیروی انسانی، زمان، و …) در قسمتهای مسئولیت و پاسخ‏گویی مدیران و نظارت و کنترل برای دستیابی به اهداف واحدها و خدمات تحت نظارت بتواند با ارائه اطلاعات به تصمیم‏گیری بهتر کمک کند. همانگونه که مشاهده میشود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود و سرمایه انسانی برابر 089/0 میباشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 396/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمیباشد. بنابراین فرضیه هفتم پذیرفته نمیشود.
آزمون فرضیه هشتم
فرضیه هشتم بدین صورت است:
“نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-15 آمده است.
جدول 4-15- آزمون همبستگی نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود و سرمایه ساختاری
همبستگی نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و بعد سرمایه ساختاری
ضریب همبستگی
242/0
معناداری
019/0
نتیجه
معنادار است
متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود و سرمایه ساختاری است که قبلا تعریف شدند. همانگونه که مشاهده میشود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود و سرمایه ساختاری برابر 242/0 میباشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 019/0 و کمتر از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. علامت ضریب نیز مثبت میباشد و در نتیجه رابطه مستقیمی بین دو متغیر وجود دارد. بنابراین فرضیه هشتم پذیرفته میشود.
آزمون فرضیه نهم
فرضیه نهم بدین صورت است:
“نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-16 آمده است.