سازمان تأمین اجتماعی و دارایی های نامشهود

دانلود پایان نامه

008/0
نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود
26/2
نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود
90/1
در این آزمون چنانچه معناداری آماره کمتر از سطح خطا (5 درصد) باشد، بین متغیرهای مستقل اختلاف معناداری وجود دارد و اگر بیشتر از سطح خطا باشد متغیرها یکسان فرض میشوند. همانطور که مشاهده میشود معناداری آماره آزمون برابر 008/0 و کمتر از سطح خطا است و در نتیجه اختلاف بین متغیرهای مستقل معنادار است. در ستون میانگین رتبه، میانگین نمراتی که پاسخدهندگان به هر کدام از ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت دادهاند آمده است. با توجه به این نمرات، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود با نمره 26/2 به عنوان اولین متغیر تأثیرگذار از دید پاسخ دهندگان، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می‏شود با نمره 90/1 به عنوان دومین متغیر تأثیرگذار از دید پاسخ دهندگان، و شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت با نمره 84/1 به عنوان سومین متغیر تأثیرگذار از دید پاسخ دهندگان انتخاب میشود.
4-7- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا، آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای فردی پاسخدهندگان، سوالهای پرسشنامه و متغیرهای پژوهش ارائه شد. سپس، نرمال بودن دادههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، فرضیه‏های پژوهش با استفاده از روش همبستگی آزمون شدند و با توجه به نتایج حاصل، نسبت به تأیید یا رد فرضیه‌های فرعی اظهارنظر شد. فصل بعد به مروری بر نتایج به‌دست آمده از پژوهش، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده اختصاص دارد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
در فصل قبل دادههای مربوط به پژوهش در قالب فرضیههای پژوهش تجزیه و تحلیل شد. ابتدا، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه پس از آن، فرضیههای پژوهش با استفاده از روش همبستگی آزمون شدند و با توجه به نتایج حاصل، نسبت به تأیید یا رد فرضیه‌‏های پژوهش اظهارنظر شد. در این فصل، ابتدا، مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش میشود. در ادامه، پیشنهادهای حاصل از یافته‏های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‏های آینده پرداخته می‌شود.
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
همانگونه که در فصول قبل تشریح شد، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستمهای حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی میباشد. با توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری، تحولی عظیم در تمام جنبههای زندگی و فعالیت های بشر ایجاد شده که این امر باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است (همتی و همکاران، 1389). در چنین فضایی، دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیروی کار منابع اصلی به حساب می آمدند شاهد انقلاب اطلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت می باشد که مدیریت صحیح آن در محیط پرتلاطم و چالش برانگیز امروزی، رمز موفقیت شرکتها محسوب می‏شود. در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای موثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری بوسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایه ها بر عهده دارند. نواس و همکاران (2012) نیز بیان میکنند که حسابداری مدیریت میتواند روشی موثر برای منابع سازمانی و شرح ارتباط آن برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان باشد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر میرسد. بنابراین در این پژوهش به بررسی تجربی این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی شعب تهران پرداختیم. در راستای دستیابی به هدف پژوهش نه فرضیه برای بررسی رابطه بین سیستمهای حسابداری مدیریت و ابعاد سرمایه فکری و سه فرصیه نیز برای بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری مطرح شد. این فرضیهها به شکل زیر میباشد:
1- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
2- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
3- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
4- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
5- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
6- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
7- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.