سازمان تامین اجتماعی و دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

3-2.روش تحقیق
تحقیق حاضر را می توان براساس نوع هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمارآورد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها و روش ها و اشیاء و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند( حافظ نیا، 1387،ص 57).
همچنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمارآورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر ، شیء یا مطلب چگونه است به عبارت دیگر ، این تحقیق وضع صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. ( حافظ نیا، 1387، ص 58-59).
روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی است که از زیر مجموعه های تحقیق توصیفی است، می باشد. آن روشی برای ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی ( نگرش ها، عقاید و علایق) افراد از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ و پرسش هایی است که به دقت تدوین شده اند پس می توان گفت روش تحقیق انجام یافته در این پایان نامه توصیفی – پیمایشی است.
به طور خلاصه می توان گفت روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت دادهها کمی،از نظر ویژگیهای موضوعی توصیفی ،از نظر شیوه گرد آوری داده ها میدانی و از نظر زمان گرد آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد . ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه میباشد .
3-3.جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است گروهی از افراد یا اشیاء (آزمودنی ها) که در خاصیت ها یا ویژگی های مورد پژوهش مشترک می باشند و با هدف و موضوع پژوهش ارتباط دارند. نمونه نیز، عضوی از جامعه ی آماری است که ویژگی های غالب اعضاء جامعه ی آماری را داراست و در واقع معرف جامعه و یا مجموعه ی آزمودنی ها می باشد و نتایج حاصله از مطالعه ی آن قابل تعمیم به کل جامعه است.
جامعه آماری این تحقیق را دو گروه شکل می دهند: گروه اول شامل روسا ،معاونین ، مسئولین واحدها وکارشناسان شعبههای تامین اجتماعی استان البرز و گروه دوم مشتریان یا همان مراجعین که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند را شامل می گردد. در تحقیق حاضر با توجه به محدود بودن جامعه آماری در زمان جمع آوری داده ها بر اساس جدول مورگان حجم نمونه مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان البرز تعیین گردید.در مورد روسا ،معاونین ، مسئولین واحدها وکارشناسان شعبه های تامین اجتماعی نیز حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به شرح زیر تعیین گردید.که با توجه به جامعه مورد مطالعه و فرضیات پژوهش و جهت سهولت جمع آوری پرسشنامه ها و اطلاعات، برای تعیین حجم نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است .
لازم به ذکر است چون پژوهشی با این عنوان تا کنون در سازمان تامین اجتماعی استان البرز انجام نشده بود و از همچنین سهولت دسترسی به اطلاعات سازمان و تکمیل پرسشنامه مقدور بود به این علت سازمان تامین اجتماعی استان البرز برای انجام پژوهش انتخاب گردید .
زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
جدول 3- 1: جدول مورگان(برگرفته از وب سایت : www.mohagheghan.com) S:حجم نمونه، N:حجم جامعه
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162