سازمان تامین اجتماعی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

3-6- روش پژوهش و گردآوری دادهها
روش پژوهش مطالعه حاضر، پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای نگارش و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری، از مطالب تخصصی انگلیسی و فارسی استفاده خواهد شد. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیهها، از پرسشنامه استفاده میشود.
3-7- طراحی پرسشنامه
بسیاری پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها نیازمند جمع آوری داده های اولیه از افراد هستند. پرسشنامه‏ها اغلب بهترین راه جمع آوری چنین اطلاعات و دیدهایی هستند. با این وجود، یک پرسشنامه که با طراحی بد ممکن است پاسخی در پی نداشته باشد و یا حاصل آن نتایج بی فایده باشد. پس از بررسی متون و پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع این پژوهش، پرسشنامهای بر اساس این مطالعات تنظیم شد. پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری دادههای پژوهش، شامل پنج بخش (بخش اول مربوط به مشخصات پاسخ دهنده و سایر بخشها مربوط به سوالات تخصصی) بود. در توضیحات پرسشنامه، ضمن تشریح اهداف پژوهش و اهمیت آن، به آزمودنیها اطمینان لازم در مورد محرمانه بودن پاسخ‏های آنها داده شد تا با حسن نیت و اعتماد بیشتری پرسشنامه را تکمیل نمایند. در این پژوهش برای اندازهگیری نظر آزمودنیها درباره تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی که در قالب فرضیههای پژوهش عنوان و به صورت سؤالهای پرسشنامه، تعریف عملیاتی شده و در اختیار آزمودنیها قرار گرفت، از آنها خواسته شده بود که با استفاده از معیار درجهبندی لیکرت (5= بسیار زیاد، 4= زیاد، 3= متوسط، 2= کم و 1= بسیار کم) به سؤالهای پرسشنامه پاسخ دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه: در طراحی هر پرسشنامهای باید روایی و پایایی آن پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود پرسشنامه اعتبار لازم برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را دارد. روایی پرسشنامه به مفهوم توانایی اندازهگیری صفت مورد نظر، به وسیله ابزار اندازهگیری آن صفت است. با در نظر گرفتن مجموع تعاریف ارائه شده در متون مختلف، روایی را میتوان “توانایی سوالهای انتخاب شده در انعکاس ویژگیهای سازه مورد اندازهگیری” تعریف نمود (عبداله پور و همکاران، 1389). متداولترین روش ارزیابی روایی پرسشنامه، بررسی کمیت و کیفیت سؤالهای پرسشنامه توسط افراد خبره است. سؤالهای پرسشنامه این پژوهش، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت تا از نظر روایی تأیید شود. پایایی یک وسیله اندازهگیری عمدتاٌ به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره میکند. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازهگیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد (مومنی و فعال قیومی، 1389). به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه، از نرم افزار SPSS و روش آلفای کرونباخ، استفاده خواهد شد.
برای تعیین نمونه آماری مورد نظر برای توزیع پرسشنامهها بین آنها، از کل جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران استفاده خواهد شد تا میزان دقت تجزیه و تحلیل نتایج نیز بالاتر رود.
3- 8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیهها
سیستمهای حسابداری مدیریت
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه مشتری
پس از آنکه پژوهشگر داده‌ها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان‌دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهشگر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از روش همبستگی استفاده خواهد شد. پس از جمع‏آوری دادههای کورد نیاز، با استفاده از نرم افزار spss دادههای گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است:
شکل 1 – مدل مفهومی پژوهش (بر اساس مطالعه نواس و همکاران، 2012)
3-9- آزمون نرمال بودن داده‏ها (کولموگوروف – اسمیرنوف)
در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، نرمال بودن دادهها مورد آزمون قرار میگیرد و سپس روش مناسب برای آزمنون فرضیه‏های مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی به این نام خوانده میشود، روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. در این آزمون فرض صفری که مورد آزمون قرار میگیرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخص با پارامتر معینی است که پژوهشگر با حدس و قرائن مختلف معتقد است توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد (آذر و مومنی، 1387). فرض صفر و فرض مقابل به منظور بررسی نرمال بودن دادهها، به صورت زیر است:
H0: توزیع دادهها نرمال است
H1: توزیع دادهها نرمال نیست
اگر مقدار 0.05 P-Value > باشد یعنی دادهها نرمال و در غیر این صورت دادهها غیرنرمال است.
3-10- ضریب همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن میتوان درجهای که یک متغیر از نظر خطی ببا یک متغیر دیگر رابطه دارد را اندازهگیری کرد. بدین منظور از ضریب همبستگی استفاده میگردد. ضریب همبستگی جهت رابطه بین دو متغیر را نشان میدهد. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت باشد بدین معنا است که با افزایش یک متغیر دیگری نیز افزایش پیدا میکند و برعکس. البته این ضریب نشان نمیدهد که کدام متغیر موجب علت بوده و موجب افزایش دیگری میشود و صرفاً جهت رابطه بین دو متغیر را نشان میدهد. این ضریب بین -1 تا +1 قرار دارد.
3- 11- خلاصه فصل