سازمان تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

روش این پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق بدین صورت خواهد بود که ابتدا بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری گرداوری خواهد شد. سپس با کمک روشهای آماری رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش گرداوری دادههای این پژوهش استفاده از پرسشنامه برای سنجش سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری میباشد. برای نگارش و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری نیز، به گونه عمده از مجلات تخصصی انگلیسی و فارسی استفاده خواهد شد.
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعهی‌ آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران است.
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
سیستمهای حسابداری مدیریت
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه مشتری
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از روش همبستگی استفاده خواهد شد. پس از جمع‏آوری دادههای کورد نیاز، با استفاده از نرم افزار spss دادههای گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است:
شکل 1 – مدل مفهومی پژوهش (بر اساس مطالعه نواس و همکاران، 2012)
متغیرها و مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری و سیستم‏های حسابداری مدیریت نیز به صورت زیر خواهد بود:
متغیر مستقل: مدل اندازه گیری سیستمهای حسابداری مدیریت- در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و بر اساس پرسشنامه سیستمهای حسابداری مدیریت مطالعه نواس و همکاران (2012) استفاده خواهد شد تا میزان استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد. ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت در این پرسشنامه عبارتند از 1) شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، 2) نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود، و 3) نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود. برای هر کدام از این ابعاد پرسشنامهای طراحی خواهد شد تا بتوان بر اساس آن این ابعاد را به دادههای کمی تبدیل کرد.
متغیر وابسته: سرمایه فکری- سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری میباشد. برای بررسی این ابعاد در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه کمک سیستمهای حسابداری مدیریت برای توسعه آنها، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که از مدیران خواسته خواهد شد تا میزان اجرای هر کدام از ابعاد سرمایه فکری در سازمان را بر اساس طیف لیکرت (امتیاز 1 به بسیار کم تا امتیاز 5 برای بسیار زیاد) مشخص کنند.
1-7- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش
کاربرد اصلی این پژوهش کمک به مدیران سازمان تأمین اجتماعی (و هر سازمانی) برای ارزیابی توانایی سیستمهای حسابداری مدیریت در توسعه سرمایه فکری سازمان میباشد.
1-8- تعریف واژههای کلیدی
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است (بونتیس و همکاران، 2002). روس و همکاران(1997) نیز بحث می کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. همچنین بروکینگ (1996) معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری است.
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد،است (روس و همکاران، 1997). به عبارت روشن تر، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از «هر آنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند».
سرمایه مشتری: استیوارت (1997) اظهار میدارد موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش است. همچنین، چن و همکارانش (2004) سرمایه مشتری را در قالب قالبیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی میکنند.
1-9- ساختار پژوهش
فصل اول به کلیات پژوهش شامل مقدمه، مسأله، اهمیت و ضرورت و هدف پژوهش، فرضیه‏های پژوهش، روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، استفادهکنندگان از نتایج پژوهش و تعریف واژههای کلیدی اختصاص داشت.مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی نیز در ادامه بیان می‏شود: