سازمان تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

2- ساختار نظری و مفهومی بنا کنید که در بر گیرنده برقراری روابط زنجیره ای و علی است.
3- ساختار و روابط نظری را به جریان اندازید و فرضیه های ویژهای را بیان کنید که باید آزمایش شوند.
4- طرح پژوهش را ایجاد کنید.
5- طرح پژوهشی را به وسیله نمونه گیری و گردآوری داده ها پیاده کنید.
6- مشاهده ها را به منظور آزمون فرضیه های واکاوی کنید.
7- نتیجه را ارزیابی کنید.
8- تنگناها و محدودیتهای پژوهش را مورد توجه قرار دهید و بیان کنید.
عبدالخلیق و آجین کیا خود اقرار نمودند که پیاده سازی همه گامهای فوق برای هر پژوهش سخت و دشوار است به همین دلیل در پژوهش حاضر تا حد امکان گامهای فوق پیاده خواهد شد.
پژوهش را همچنین میتوان چنین تعریف کرد: فعالیتی نظامند و سازمان یافته برای بررسی مسالهای خاص که مستلزم راهحل است. پس پژوهش به گامهایی اشاره دارد که هدف آن یافتن پاسخهایی برای مسائل موجود در محیط کاری است. از این رو نخستین گام در پژوهش، شناخت حوزه های مساله در سازمان و شناسایی واضح و روشن مسائلی (از جمله خلا تئوریک) است که نیازمند به مطالعه و اصلاح دارند. وقتی مساله یا مسایلی که نیاز به بررسی دارند، بطور واضح مشخص شدند آنگاه گامهای بعدی از جمله: گردآوری داده ها، تحلیل داده ها و تعیین عوامل موثر بر مساله در پیش گرفته میشود، در نهایت با ارائه اقدام اصلاحی ضروری، مساله حل می شود (دانایی فرد و همکاران، 1388).
3-3- متغیرهای پژوهش
یک متغیر،‌ هر نوع پدیده ای است که می تواند ارزشهای متفاوت به خود بگیرد (میرز و همکاران، 2006). این ارزشها می توانند در زمانهای مختلف برای یک پدیده یا شخص مشابه، متغیر باشند (دانایی فرد و همکاران، 1388).
3-3-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل متغیری است که متغیر وابسته را به صورت مثبت و منفی تحت تاثیر قرار میدهد. بعبارت دیگر، تغییر پذیری یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته میشود (دانایی فرد و همکاران، 1388).
متغیر مستقل: مدل اندازه گیری سیستمهای حسابداری مدیریت- در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و بر اساس پرسشنامه سیستمهای حسابداری مدیریت مطالعه نواس و همکاران (2012) استفاده خواهد شد تا میزان استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد. ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت در این پرسشنامه عبارتند از 1) شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، 2) نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه میشود، و 3) نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت میشود. برای هر کدام از این ابعاد پرسشنامهای طراحی خواهد شد تا بتوان بر اساس آن این ابعاد را به دادههای کمی تبدیل کرد.
3-3-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیر اصلی است که مد نظر پژوهشگر قرار می گیرد. هدف پژوهشگر این است که تغییر پذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش بینی کند. از طریق تحلیل متغیر وابسته امکان یافتن پاسخ یا راه حل هایی برای مساله ایجاد می شود (دانایی فرد و همکاران، 1388).
متغیر وابسته: سرمایه فکری- سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری می‏باشد. برای بررسی این ابعاد در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه کمک سیستمهای حسابداری مدیریت برای توسعه آنها، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که از مدیران خواسته خواهد شد تا میزان اجرای هر کدام از ابعاد سرمایه فکری در سازمان را بر اساس طیف لیکرت (امتیاز 1 به بسیار کم تا امتیاز 5 برای بسیار زیاد) مشخص کنند.
3-4- قلمرو پژوهش
در بحث قلمرو پژوهش، سه بحث شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است. موضوع این پژوهش، ” تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایههای فکری در سازمان تامین اجتماعی” به عنوان قلمرو موضوعی پژوهش مطرح می‌شود. موضوع بعدی، قلمرو مکانی پژوهش است. جهت تأیید و یا رد فرضیه‌های این پژوهش، شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش نیز سال 1393 میباشد.
3-5- جامعه و نمونه آماری
جامعه از همه آن چیزهایی و یا کسانی تشکیل می شود که در داخل مرز شرایطی قرار میگیرند که پژوهشگر قصد دارد در رابطه با آنها تحقیق نماید (میرز و همکاران، 2006). کرس ول (2005) جامعه را به صورت افرادی تعریف کرد که از یک خصوصیت مشترک برخوردارند که آنها را از سایر گروهها متمایز می کند (نقل از دانایی فرد و همکاران ، 1388). جامعهی‌ آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران است. در این پژوهش نمونه آماری همان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.