سازمان تامین اجتماعی و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

اول
کمتر و مساوی از 3
89
75/0
33/2
50/0
000/0
دوم
بیشتر از 3
29
25/0
مجموع
118
00/1
در جدول 4-13به ترتیب فراوانی ،فراوانی نسبی امده است. از 118 نفر نمونه مورد مطالعه 89 نفر از پاسخگویان(75 درصد نمونه آماری )به گزینه های خیلی ضعیف ،ضعیف و متوسط پاسخ داده اند و 29 نفر از پاسخگویان( 25 درصد نمونه آماری ) به گزینه های خوب و عالی پاسخ داده اند .
در دو ستون اخر جدول 4-13مقدار نسبت آزمون و سطح معناداری آزمون امده است که با توجه به سطح معناداری آزمون که برابر با 000/0می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا می توان فرض H0 را در سطح 05/0 رد کرد به عبارت دیگر می توان گفت میانه پاسخ ها با عدد 3 برابری نمی کند .
از طرفی با توجه به ستون فراوانی نسبی جدول 4-13، که نشان دهنده ان است که 25/0 از پاسخگویان گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند لذا می توان گفت که شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق نیافته است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه
محیط سازمان‌ها روز به روز پویاتر و نامطمئن‌تر می‌شود و اداره سازمان در چنین شرایطی نیازمند خلاقیت سازمانی و نگرش استراتژیک است. اصل کنترل که جزء لاینفک و مهم مدیریت است نیز باید همگام با این تحولات سازمان را جهت رسیدن به اهداف خود یاری کند. روش‌ کارت‌های متوازن ایده‌ای برای کنترل سازمان در راستای استراتژی‌ها و اهداف آن است.دیدگاه آینده‌نگر و توجه به محیط خارج سازمان را می‌توان از مهمترین تفاوت‌های این روش با مدل‌های سنتی کنترل و ارزیابی دانست(ابن الرسول و رضایی،1383).
لذا کارت امتیازی متوازن‌ (BSC) ،رویکردی نوین و چندبعدی در ارزیابی عملکرد و کنترل‌ مدیریت است که به‌طور ویژه،با راهبرد سازمان مرتبط شده. از سوی دیگر برای سازمان‌ها،بهبود فرایندهای داخلی و متمرکز ساختن آن‌ها بر اهداف راهبردی ضروری است. مدیران می‌توانند، فرایندها را به عنوان سلاح راهبردی به کار بگیرند تا به عملکرد کلاس جهانی برسند و BSC را برای دست‌یابی و حفظ موفقیت راهبردی مورد استفاده قرار دهند.(الوندی و منصوری،1386)
در این فصل ابتدا خلاصه ای از آزمون فرضیات پژوهش عنوان شده است و سپس به ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی پرداخته شده است و در اخر نیز محدودیت های پژوهش ذکر گردیده است .
5-2.خلاصه آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه اول :شاخص های مالی تحقق یافته است .
با توجه به نتایح حاصل، شاخص درآمد دارای انحراف نامساعد می باشدیعنی اینکه درآمد واقعی کمتر از درآمد پیش بینی شده طبق بودجه است، بنابراین می توان گفت که شاخص درآمد تحقق نیافته است ولی از بعد هزینه ها چون که این سازمان مواجه با انحراف مساعد در بودجه شده است یعنی هزینه های واقعی کمتر از هزینه های بودجه است بنابراین این شاخص (شاخص هزینه )تحقق یافته است. ولی با توجه به اینکه مقدار درآمدها از مقدار هزینه ها کمتر می باشد لذا می توان گفت شاخص مالی تحقق نیافته است به طوری که نتایج حاصل از پژوهش محمد حسن عزیزخانی در سال 1391 نشان داد که سازمان تامین اجتماعی استان زنجان در سال 1389 توانسته به 5/84 % از اهداف تعیین شده دست یابد که چون درصددتحقق از 90%کمتر می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی استان زنجان نهایتا نتوانسته به اهداف مالی خود درسال 1389 دست یابد .