سازمان تامین اجتماعی و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

مراجعینی که در زمان آغاز گردآوری دادهها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند
195000
384
3-4 .ابزار گردآوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبینی دست یابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق ، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد.
ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده ها مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد. هر یک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند. هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزار ها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش تحلیل این داده ها ، بتوان در مورد فرضیه ها قضاوت کرد. انتخاب ابزار ها باید به گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد(خاکی، 159).در این پژوهش از پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه استفاده شده است که به ارائه توضیح مختصری از آنها می پردازیم :
3-4-1.پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها که پاسخ دهنده با ملاحظۀ آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ، دادۀ مورد نیاز پژوهشگر است.در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که نمونه ای از این پرسشنامه ها به پیوست آمده است .
لازم به ذکر است که 118 پرسشنامه ای که بین روسا و … توزیع شده است مربوط به شاخص رشد و یاد گیری ،فرایند داخلی ،کارت امتیازی متوازن و 384 پرسشنامه که بین بیمه شدگان توزیع شده است مربوط به شاخص مشتری کارت امتیازی متوازن می باشد .
3-4-2.مصاحبه
مصاحبه یکی از ابزار جمع آوری داده ها محسوب می شود. این ابزار گردآوری داده ها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم می آورد و با کمک آن می توان به ارزیابی عمیق تر ادراک ها،نگرش ها،علایق و آرزوهای آزمودنی ها پرداخت. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع های پیچیده، پی گیری پاسخ ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم می سازد.(حافظ نیا ،1387،ص 149تا 156)
در این پژوهش برای تعیین مولفه های هریک از چهار شاخص کارت امتیازی متوازن از روش مصاحبه با مدیران و صاحب نظران سازمان تامین اجتماعی استفاده شده است
3- 5. اعتبار ابزار اندازه گیری
روایی از واژه « روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد، اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد (خاکی، 1386، 288(.
لازم به ذکر است منبع پرسشنامه بیمه شدگان کی مال و هاترا ،1378،ص183 می باشد .
3-5- 1.بررسی روایی
در مورد این پرسشنامه روایی را از حیث محتوایی مورد ارزیابی قرار می دهیم. روایی محتوایی به این مطلب اشاره می کند که نمونه سوالات مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سوال های ممکن است که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. هر چه آزمون از این لحاظ بهتر باشد دارای روایی بیشتری است. برای تعیین روایی محتوا هیچ نوع روش آماری وجود ندارد. برای تعیین آن معمولاً از قضاوت افراد صاحب نظر و متخصص استفاده می کنند. در موضوع مورد بحث, پرسشنامه ای بر اساس فهرستی از ملاک های مورد نظر در تحقیق تهیه گردید و تمامی آنها با مشورت اساتید و کارشناسان آمار به صورت فنی در دو پرسشنامه ای شامل 30 سوال گردآوری شد.که پرسشنامه اول شامل 20سوال و مربوط به بیمه شدگان و پرسشنامه دوم شامل 10 سوال و مربوط به مدیران ، کارکنان و … می باشد .
3- 5- 2.بررسی پایایی
منظور از پایایی میزان اعتمادی است که می توان به نتایج یک آزمون داشت. بدین معنی که اگر آزمودنی را به طور متوالی و با فاصله زمانی کوتاه بر روی تعدادی از افراد اجرا کنند نتایج بدست آمده باید از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. به عبارت دیگر پایایی یک وسیله اندازه گیری، به دقت آن ابزار اشاره می کند. به دلیل اینکه پرسشنامه طراحی شده شامل بخش های چندگانه ای بود که هر کدام از آنها ملاک خاصی را اندازه گیری می کردند و همچنین پاسخ های ما دو جوابی نبودند (از مقیاس لیکرت با شاخص 5 پاسخه در پرسشنامه استفاده شده است) لذا برای بررسی پایایی باید از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمود.
بدین منظور ابتدا 30 پرسشنامه جهت پیش آزمون (منبع کی مال و هاترا ،1378، ص183) بین جامعه آماری توزیع و تکمیل گردید. در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ازآزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.بدین صورت که پرسشنامه های طراحی شده در یک مطالعه آزمایشی توسط تعدادی مشخص تکمیل گردید وسپس با استفاده از نرمافزارspss آلفای کرونباخ متغیرها محاسبه گردید. همانگونه که درجدول شماره 3-2 نشان داده شده است ، ازآنجایی که ضریب آلفای کرونباخ حاصله برای کلیه متغیرهاازعدد 7/0بزگتراست ،لذا مشخص می گرددکه پرسشنامه های مربوطه از پایایی مطلوب برخوردار می باشند.لازم به ذکر است نمونه ای از پرسشنامه های 1و2 به پیوست آمده است .
جدول 3- 3:محاسبه اعتبار پرسشنامه
پرسشنامه ها
متغیر
تعداد سوالات
ضریب
پرسشنامه 1