سازمان و مدیریت و خروجی نرم افزار

دانلود پایان نامه
تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش
تجزیه و تحلیل اطلاعات
بطور کلى مراحل محاسباتى تحقیق حاضر به دو قسمت تقسیم می‌شود ابتدا شناسایى و انتخاب مهمترین عوامل موثر بر کارایی و سپس اولویت بندی این عوامل. جهت شناسایى عوامل مزبور، همچنانکه در قسمت قبل توضیح داده شد، برپایه مطالعات کتابخانه اى و آشنایى با نظام عملیاتی بانک، دسته بندى و انتخابى اولیه از این عوامل صورت گرفت. بدیهى است که درجه اهمیت و میزان تاثیرگذارى این عوامل بر بهبود کارایی، از عاملى به عامل دیگر متفاوت است. بنابراین پرسشنامه اى طراحی گردید تا میزان اهمیت عوامل یاد شده ارزیابى و سنجش، و بر مبناى آنالیز آمارى عواملی که داراى اهمیت کمترى هستند، مشخص و در نتیجه مسئله از ابعاد منطقى و قابل قبولى برخوردار گردد. در هر صفحه از پرسشنامه عناصر انتخابى مربوط به هر یک از عوامل پنج گانه (سازمان و مدیریت، سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری، نیروی انسانی، مشتری و عوامل محیطی و ابزارها و نگرش‌های مالی) ذکر گردید و از پاسخگویان خواسته شد تا با امتیاز دهى بین یک تا هفت (یک به منزله کمترین میزان اهمیت و هفت بیشترین میزان اهمیت) اهمیت عوامل را سنجش کنند. علاوه بر این از آنان خواسته شد تا اگر عواملى غیر از عوامل ذکر شده را بر کارایی مهم تلقى می کنند، همراه با امتیاز دهى ذکر کنند. این پرسشنامه در 35 نسخه در بین مدیران و مسئولین بخش‌هاى مختلف موسسه توزیع و جمع آورى شد. با استخراج داده‌ها و آنالیز آمارى عوامل نهایى انتخاب گردید نتیجه مراحل محاسباتى برای کلیه عوامل در قسمت بعد نشان داده شده است. پرسشنامه مزبور به همراه خروجی نرم افزار SPSS برای پنج عامل اصلی به تفکیک در پیوست ارائه گردیده است.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
35
100.0
Excludeda
.
Total
35
100.0
Cronbach’s Alpha
N of Items
.967
60
براساس جدول فوق مشاهده می‌شود که آلفای کرونباخ برابر با 0.967 شده است که نشان دهنده پایائی پرسشنامه می باشد. همچنین Test Value در این پرسشنامه را برابر با 4.5 درنظر گرفتیم، دلیل این کار مشخص شدن مهمترین عوامل موثر بر بهبود کارایی در موسسه بوده است. در واقع طیف لیکرت مورد استفاده در این پرسشنامه را به سه دسته 2.5-0 (اهمیت کم)، 4.5-2.5 (اهمیت متوسط) و 7-4.5 (اهمیت زیاد) تقسیم نمودیم و در آنالیز آماری طبقه بالائی یعنی7-4.5 را درنظر گرفتیم. در ذیل نتایج آماری براساس نرم افزار SPSS قابل مشاهده است.