ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
نوروش و مجیدی (1384) درتحقیقی رابطه کیفیت سود و هزینه سرمایه را در شرکتهای بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد آزمون (1382- 1378) به استثنای سال 1379 رابطه معکوسی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه وجود دارد.
خواجوی و ناظمی (1384) تاثیر ارقام تعهدی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق، میانگین بازده سهام شرکت‌ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، نمیتوان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد وقتی که ارقام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می‌شود.
مشایخ و اسماعیلی (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیر موظف اعضای هیئت مدیره رابطهای وجود ندارد. اما رابطهای غیر خطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده گردید. بطور کلی، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.
کرمی و همکاران (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصله اگر چه نشانگر پایین بودن کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لیکن هیچ رابطهای را بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران نشان نمیدهد.
کردستانی و همکاران (1386) به بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات با هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها به عدم رابطه بین هزینه سرمایه با معیار محافظهکاری و کیفیت اقلام تعهدی اشاره دارد.
قائمی و همکاران (1387) به بررسی رابطه کیفیت سود و بازده سهام شرکتها پرداختند. تایج نشان میدهد بازده سهام شرکتها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار میگیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکتهایی که اقلام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش میشود، اختلاف معنیداری وجود دارد.
احمدپور و احمدی (1387) به بررسی هر دو ویژگی کیفی اطلاعات توام با یکدیگر به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداخته‌اند. در این تحقیق از هر دو جزء مربوط بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها استفاده نموده و نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که ضریب واکنش سود (ERC) و قدرت توضیحی سود (R2) شرکتهای با پرتفوی مربوط بودن و قابل اتکاء بالا به طور معنا داری بیشتر از پرتفوی شرکتهایی با مربوط بودن و قابل اتکاء پایین می‌باشد.
احمدپور (1388) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ERC و R2 پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء پایین می‌باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تایید شد.
نیکومرام (1389) به ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداخت. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.
مرادی و همکاران (1389) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود پرداختند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکتهای با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین) تفاوت معنیداری با هم ندارد.
دیانتی و طیبی (1390) تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور با توزیع پرسشنامه مدل فرهنگ سازمانی کمرون و فریمن بین مدیران مالی این شرکتها ابتدا نوع فرهنگ سازمانی آنها تعیین و سپس دادههای مربوط به کیفیت سود به طریق اسناد کاوی از صورت ‌های مالی شرکت ‌ها استخراج گردید. سپس با استفاده از دادههای جمع آوری شده و مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی، الگوی علی تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی بر کیفیت سود ارائه شد. نتایج تحلیل آماری دادههای جمع آوری شده از 85 شرکت، نشان میدهد که ابعاد فرهنگ سازمانی مدیران (ادهوکراسی – بازار – سلسله مراتبی) بر کیفیت سود گزارش شده توسط آنها تاثیر مثبت دارد و %43.5 از تغییرات این متغیر را تبیین می ‌نماید.
رستمیان و همکاران (1390) رابطه ویژگیهای کیفیت سود و عملکرد را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج تاثیر ارزش بازخورد بر متغیر Q توبین و بازده داراییها مثبت و معنیدار مشاهده شده است. اما تاثیر ارزش پیش بینی بر متغیر وابسته Q توبین معنیدار نبوده و بر بازده داراییها تاثیر منفی و معنیدار مشاهده شده است. نتایج حاکی است که ارزش بازخورد به عنوان شاخص کیفیت سود با شاخص Q توبین و بازده دارایی ها به عنوان عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
حقیقت و پناهی(1390) به بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان میدهد که ببین کیفیت سود و عوامل موثر بر بازده آینده سهان شرکتها رابطه معناداری .جود ندارد.
رحیمیان و همکاران (1391) به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
یافتن راه حلهای مناسب برای مسائل و مشکلات مختلف علمی پیش روی بشر و همچنین کنجکاوی انسان را علاقمند به کسب شناخت و بدست آوردن اطلاعات نموده است. بدون شک توسعه جوامع در عرصه های مختلف همگی مدیون تحقیقات مختلف صورت گرفته میباشد وجود هر سوالی مسئله علمی باید سنگ بنای محکمی برای خود داشته باشد، پس از گردآوری مبانی نظری تحقیق نیاز به تدوین فرضیهها انتخاب روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات میباشد.
تدوین فرضیهها و انتخاب روش تحقیق مناسب از مراحل مهم هر تحقیق به حساب میآیند و در صورتی که به درستی انجام نپذیرد، ممکن است محقق را از مسیر و هدف اصلی تحقیق منحرف نموده و به برداشتها و نتایج نادرست منتهی گردد. با عنایت به این امر اتخاذ یک روش منطقی دارای روح علمی و انتظام و واقعیتگرا برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است.
تحقیق فرایندی است که در سایه آن به اطلاعات و آگاهی بیشتری در رابطه با محیط اطراف خود پی برده و به تاثیراتی که که بر آنها داریم، دست مییابیم. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان روششناسی یاد میشود. روش تحقیق علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. تحقیق بطور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیتها تاکید دارد و ویژگیهای کلی مجموعه مورد بررسی، مجموعههای کوچکتر موجود در آن را به دست میدهد.
در فصل سوم، پس از تشریح روش تحقیق و جامعه آماری، به ارائه مدل به همراه تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت. در نهایت به بیان آزمونهای آماری لازم به منظور آزمون فرضیهها خواهیم پرداخت.
3-2- روش تحقیق
از لحاظ طبقهبندی تحقیق بر مبنای هدف این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقهبندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است. از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پسرویدادی میباشد. از دیگر سو، این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی میباشد.
3-3- فرضیههای تحقیق