ساموئل هانتینگتون و تعریف برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

مشخص کردن اهداف یا دادن محتوا به هدف ها
هماهنگی میان ابزارها، عوامل و وسایل مختلف اجرای سیاست سازمان ( رضائیان ، 179:1387)
1-12-2- فرهنگ
1-12-2-1- تعریف فرهنگ
فرهنگ را می توان به تعبیری مجموعه ای از عقاید اجتماعی درباره ی چگونگی زندگی و الگویی برای قضاوت دانست.(لارنس و ساموئل هانتینگتون،30:1385) همچنین فرهنگ سیستمی نمادین است که باید آن را به عنوان نتیجه فعالیت های گروهی از افراد که ارزش ها ی یکسان با دیگر اقدامات آن ها دارد تعبیر، درک، بحث، تشریع و تحسین کرد و مورد توجه قرار داد(همان:356)در واقع فرهنگ به ما وسیله ای می دهد تا با کمک آن ها جای خود را در جهان دریابیم و نیز شیوه و ابزاری است برای ارتباط حال با گذشته و آینده مان .(صالحی امیری و کاووسی، 33:1387)
1-12-3- برنامه ریزی فرهنگی
1-12-3-1- تعریف برنامه ریزی فرهنگی
برنامه ریزی فرهنگی فعالیت ها، امکانات و تسهیلاتی را شامل می شود که جمعا منابع فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهند(مولینیر،49:1382).بدین منظور چارچوبی طراحی شده است که عرصه های متنوعی را که نگرش برنامه ریزی فرهنگی در زمینه ی طراحی سایت ها فراروی ما می گشاید، نشان می دهد.(هاشمیان،44:1391).
مطابق این چارچوب برنامه ریزی فرهنگی یعنی فرآیند تحت نظر داشتن و توجه به پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، زیست محیطی و نمادین منابع فرهنگی شهر(همان:46).به بیان دیگر برنامه ریزی فرهنگی به سادگی به عنوان رویکردی هدفمند واستراتژیک به توسعه ی فرهنگی تعریف شده است که مثل هر نوع برنامه ریزی با ارزیابی کامل وضع موجود، تعیین اهداف کلی و جزیی دقیق و تعیین اولویت ها و مسأله های مشخص از راه طراحی و اجرای راه کارهای عملی مشخص می شود(آزادارمکی و ظهیری نیا،23:1389).نکته مهم آن که برنامه ریزی فرهنگی فرآیند تشخیص پروژه ها، طراحی برنامه ها و مدیریت استراتژی های اجرا را گویند.هدف از این نوع برنامه ریزی نه برنامه ریزی کردن فرهنگ بلکه در واقع کسب یک نگرش فرهنگی به انواع سیاست گذاری های عمومی است.(داودی،12:1387)
1-12-4- رفتار فرهنگی
1-12-4-1- تعریف رفتار فرهنگی
رفتار عبارت است از هر نمود، عمل و موضع گیری که انسان در زندگی مادی و معنوی بروز می کند.این یک مفهوم عام است که شامل همه ی انواع گفتار، کردار و نمودهای عقلانی، عاطفی، انعکاسی و اضطراری…بوده و هر نمودی را که از علت و انگیزه ای بروز می کند، دربرمی گیرد(شوندی،2:1391)
اما مجموعه فعالیت ها، کنش ها و واکنش هایی که انسان در گستره ی پدیده ها و حوزه ی فرهنگ انجام می دهد را رفتار فرهنگی می نامند.(همان) رفتار فرهنگی می تواند از طریق فرآیندهای آموزشی، تبلیغی که ابتدا در ذهنیت افراد شکل می گیرد و سپس در قالب واکنش بروز می یابد،دچار تغییر و تحول شود.
1-12-5- رسانه
1-12-5-1- تعریف رسانه
در فرهنگ عمید رسانه به معنای رساندن یا انتقال دادن آمده است(فرهنگ عمید،1234:1364) و در معنای کلی نیز هرآن چه چیز دیگری را به ما برساند رسانه نامیده می شود.آن چه که در عصر ما از رسانه به معنای خاص تصور می شود انتقال پیام است؛ بنابراین رسانه ابزاری است که پیام را منتقل می کند(کونگ،35:1389).البته مبرهن است که اگر این پیام حاوی مطالب آموزنده درجهت یادگیری افراد باشد می توان گفت که رسانه -فارغ از هر نوع آن- دارای کارکرد آموزشی است که در فصل دوم به این مطلب بیشتر پرداخته می شود.
1-13- چارچوب نظری تحقیق
همان طور که در مباحث نظری و مطالب قبلی اشاره شد در این پژوهش سعی بر آن است تا برنامه ریزی فرهنگی از طریق یک برنامه تلویزیونی که رسالت اصلی اش آموزش مباحث اخلاقی و دینی بوده رفتار فرهنگی بینندگان آن را مورد ارزیابی قرار دهد لذا متغیرهای اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:
الف-شناسایی کامل فرهنگ به عنوان هسته اصلی و زیرساخت یک جامعه به همراه همه ویژگی ها و شیوه های مختلف قبض و بسط آن در جامعه .
ب-بررسی ضرورت برنامه ریزی و کاربردهای آن در حوزه ی فرهنگ با توجه به موضوع پژوهش حاضر.
ج-واکاوی یکی از کارکرهای رسانه(آموزش مفاهیم) و نحوه ارتباط آن با برنامه ریزی فرهنگی از طریق یک برنامه تلویزیونی .
د-ارزیابی حاصل از یک موردکاوی آموزش رسانه ای و داشتن میزان بازخوردهای مربوط در جهت رشد و تعالی امر به کارگیری نمونه های دیگر و یا تعدیل و تغییر به وجه مطلوب تر .