سبب شناسی اختلال و ADHD

دانلود پایان نامه

5-2- اغلب در حال جنب و جوش است و یا به گونه ای عمل می کند که گویی « به وسیله موتوری رانده می شود.»
6-2- اغلب به حدافراط حرف می زند.
تکانشگری
7-2- اغلب قبل از تمام شدن پرسش ها پاسخ می دهد.
8-2- منتظر نوبت ماندن اغلب برایش دشوار است.
9-2- اغلب مزاحم کار دیگران می شود (برای مثال وسط بازی و یبا حرف دیگران می پرد.)
ب: بعضی ازنشانه های بیش فعالی- تکانشگری یافقدان توجه که موجب اختلال شده اند بیش از 7 سالگی وجود داشته اند.
ج: بعضی از اختلال های ناشی از نشانه ها دردو یا بیش ازدو موقعیت (مانند مدرسه، خانه یا محل کار) وجود دارند.
د: باید شواهد بالینی روشن ومعنی داری ازاختلال در کارکرد اجتماعی، تحصیلی، یا شغلی وجود داشته باشد.
ه: نشانه های این اختلال منحصراً طی دوره اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی، یا سایر اختلال های روان پریشی دیده نمی شود و با یک اختلال روانی دیگر (مانند اختلال خلقی، اختلال اضطرابی، اختلال تجزیه های یا یک اختلال شخصیت) بهتر توجیه نمی شوند.
ادامه جدول 2-1- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی براساس DSM-IV-TR
کد گذاری مبتنی بر نوع
01/314 اختلال کاستی توجه- بیش فعالی، نوع مرکب: اگر هر دو ملاک الف 1 و الف 2 برای شش ماه گذشته مطابقت کنند.
00/314 اختلال کاستی توجه- بیش فعالی، نوع عمدتاً بی توجه: اگر ملاک الف 1 برای شش ماه گذشته مطابقت کند ولی ملاک الف 2 مطابقت نداشته باشد.
01/314 اختلال کاستی توجه – بیش فعالی، نوع عمدتاً بیش فعال- تکانشی: اگر ملاک الف 2برای شش ماه گذشته مطابقت کند ولی ملاک الف 1 مطابقت نداشته باشد.
منبع: کاپلان و سادوک (2000)
انواع اختلال کمبود توجه- بیش فعالی
اختلال کمبود توجه – بیش فعالی، نوع مرکب: براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSNM-IV-TR) ، این نوع زمانی مطرح می شود که شش یا بیش از شش نشانه فقدان توجه و شش یا بیش از شش نشانه بیش فعالی – تکانشگری برای حداقل شش ماه گذشته دوام یافته باشند. در بیشتر کودکان دچار به این اختلال، نوع مرکب آن دیده می شود. ولی معلوم نیست که این موضوع درمورد بزرگسالانی که این اختلال را دارند صدق می کند یا نه.
اختلال کمبود توجه – بیش فعالی، نوع عمدتاً بی توجه: براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-IV-TR) ، این نوع زمانی مطرح می شود که شش یا بیش از شش نشانه فقدان توجه (ولی کمتر از شش نشانه بیش فعالی- تکانشگری)، برای حداقل شش ماه گذشته دوام یافته باشند. در بسیاری از این موارد، بیش فعالی ممکن است هنوز یک مشخصه بالینی چشمگیر باشد، در حالی که درموارد دیگر بیشتر بی توجهی کامل نمایان است.
اختلال کمبود توجه– بیش فعالی، نوع عمدتاً بیش فعال- تکانشی: براساس راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی (DSM-IV-TR) ، این نوع زمانی مطرح میشود که شش یا بیش از شش نشانه بیش فعالی- تکانشگری (ولی کمتر از شش نشانه فقدان توجه)، برای حداقل شش ماه گذشته دوام داشته باشند. البته احتمال دارد فقدان توجه به عنوان یک ویژگی قابل ملاحظه بالینی در چنین مواردی وجود داشته باشد (نیکخو و آوادیس یانس، 1381).
سبب شناسی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD
در باره سبب شناسی این اختلال محققین مختلف عاملهای ژنتیکی، مسائل بیولوژیکی، نقایص ویژه در مغز و عوامل پیش از تولد مانند اعتیاد مادر به الکل و حین تولد مانند تولد زودرس را ذکر نموده اند (مدنی، 1382).
دانشمندان معتقدند که علت حواسپرتی و بی قراری کودکان وجود مشکل هایی درانتقال دهنده های عصبی است که کار ارسال پیام از یک یاخته ی دیگر را بر عهده دارند. درافرادی که مشکل دارند، آن بخش ازمغز که وظیفه اش توجه کردن است، کار خود را آن چنان که باید، انجام می دهد. البته باید در نظر داشته که این اختلال، بر بخش دیگر مغز که عهده دار هوش فرد است، تأثیرندارد. بچه های بی قرار و حواسپرت از نظر هوشی همانند بچه های دیگرند و حتی گاهی باهوش تر هم می باشند (کویین و استرن ، 2003).
فرضیاتی هم مطرح شده است )از جمله فین گلد ، 1975) که مواد مکمل خوراکی یا رنگ های افزودنی و قند به عنوان عوامل تشدید کننده این اختلال مطرح شده است. اما شواهد علمی این که این مواد درواقع علت تشدید اختلال بیش فعالی باشند را تأئید نکرده است (آزاد، 1379 و نلسون و ایزرائل، 1984).