سبک آزادمنشانه و ضرایب رگرسیون

دانلود پایان نامه

جدول شماره (4-6): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون شادکامی
مدل B خطای معیار SE ضریب استاندارد Beta t سطح معناداری P
مقدار ثابت 63/14 35/5
73/2 007/0
سبک اقتدارگرایانه پدر 87/0 097/0 45/0 10/9 000/0
سبک اقتدارگرایانه مادر 87/0 097/0 41/0 04/9 000/0
سبک استبدادی پدر 21/0- 093/0 11/0- 26/2- 024/0
متغیر وابسته: شادکامی
متغیرهای پیش بینی کننده: سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک استبدادی پدر
در جدول (4-6) مقدارB، بتا، t و سطح معنی داری ارایه شده است. وزنهای بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در معادله رگرسیون بکار می رود. این ضرایب به ما می گوید که با تغییر یک واحد در متغیر مستقل چند واحد تغییر در متغیر وابسته رخ می دهد. بر این اساس اگر سبک اقتدارگرایانه پدر به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به اندازه 39/0 نمرات شادکامی را افزایش می دهد. به علاوه افزایش یک واحد در سبک اقتدارگرایانه مادر شادکامی را 41/0 افزایش می دهد. به علاوه جدول نشان می دهد که یک واحد افزایش در سبک استبدادی پدر شادکامی را 11/0 کاهش می دهد.
آماره t و سطح معنی داری آن (P) که برای سبک اقتدارگرایانه پدر و سبک اقتدارگرایانه مادر کوچکتر از 01/0 و برای سبک استبدادی پدر کوچکتر از 05/0 است این فرضیه که ضریب تفکیکی سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک استبدادی پدر برابر با صفر است را رد می کند و نتیجه گیری می شود که کاملا احتمال دارد که بین این سه متغیر و متغیر شادکامی رابطه خطی وجود داشته باشد.
به علاوه بر اساس ضرایب ستون B می توان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت:
شادکامی= + 63/14 45/0x1 + 41/0x2 – 11/0x3
تصمیم برنامه آماری گام به گام این است که افزایش مقدار R با وارد کردن سبک آزادمنشانه پدر، آزادمنشانه مادر و سبک استبدادی مادر پرتوان نیست و بنابراین این متغیرها از معادله نهایی خارج شده است، زیرا مقدار P value ارایه شده در ستون Sig بزرگتر از 05/0 است (جدول شماره، 4-6).
جدول شماره (4-7): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون
مدل Beta in t سطح معنی داری
آزادمنشانه پدر 009/0- 16/0- 86/0
آزادمنشانه مادر 026/0- 53/0- 59/0
استبدادی مادر 02/0 42/0 67/0
4-3-2 فرضیه دوم: بین سبک تربیتی والدین و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جهت پیش بینی عزت نفس از طریق سبک تربیتی والدین (اقتدارگرایانه، استبدادی و آزادمنشانه) از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای ورود متغیرهای پیش بینی در مدل رگرسیون استفاده شد (جدول، 4-8). مدل نشان می دهد که سه متغیر سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک آزادمنشانه پدر وارد معادله رگرسیون شده است.
جدول شماره (4-8) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام