سبک رهبری استراتژیک و مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

——————–
1- امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم 1377
انسجام فرهنگی بصورتی باید باشد که
اولاً: تمامی واحدهای استراتژیک و یا زیر مجموعه های آن موظف به اجرای آن باشند و خود را به انجام آن پایبند بدانند .
ثانیاً : عدم توجه به این معیار یک هنجار شکنی بحساب آمده و عواقب سختی برای آن درنظر گرفته شود .
ب : فضای سازمانی :
دراین فضا افراد سازمان سعی دارند که از آن تخطی نکنند این فضا با جو عمومی ناشی از عواملی چون سازمان غیررسمی ، فرهنگ و ارزشهای سازمانی وعواملی دیگر .اگر یک فرهگ و ارزشهای سازمانی طوری در موسسه یا سازمان پیاده شود که جو عمومی موسسه را به سوی تحرک و فعالیت وادارد .
این حرکت باعث هم افزایی گردیده وتوفق موسسه را بدنیال خواهد داشت فضای سازمانی نسبت به فرهنگ سازمانی کوتاه مدت تر است .اما جو سازمانی است که تاثیر عمده تری بر افراد سازمان دارد .
4-ج-3: سبک رهبری استراتژیک در سازمان :
(( رهبر استراتژیک فردی است که از فرآیند مدیریتی دربرگیرنده تشکیل ، اجرا و ارزشیابی استراتژیکی یک موسسه و یا از واحداستراتژیک بازرگانی مسئول میباشد )) 1
این افراد میتوانند از مدیران ارشد سازمانی ویا متخصصانی در موضوع مورد فعالیت سازمان باشند . تقسیمات سبکهای مختلف رهبری از دیدگاه هنری مینتز برگ :
1) سبک رهبری کارآفرین : 2
این نوع رهبری موسسه دارای یک رهبری قوی است که توسط موسس آن هدایت میشود و یا از طرف موسس آن را به افراد واجد شرایط دیگری تفویض نموده است .
——————-
امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم 1377
کویین براون – جیمز – مدیریت استراتژیک – فصل پنجم
در این نوع رهبری خصوصیاتی ازقبیل : رفتار کردن جسورانه ، وابستگی قوی میان کارکنان موجود در موسسه با افراد ومدیران راس آنها .در این نوع سبک رهبری دارای 4 ویژگی است :
ایجاد استراتژی به تحقق بخشیدن فرصتهای جدید تکیه دارد ومشکلات روزمره موسسه در مرحله دوم قرار میگیرد .
((اول : قدرت در دست رهبری موسسه متمرکز شده است
دوم : استراتژی با تصمیمات جسورانه رهبری شکل میگیرد
سوم : هدف محوری این نوع رهبری رشد موسسه میباشد که انگیزش اصلی در این نوع موسسات و یا سازمانها میباشد ))1
2) سبک رهبری انطباق پذیر :
((به این سبک رهبری ، سبک رهبری در هم وبرهم در داخل سازمان نیز اطلاق میشود دراین سبک رهبری محیط بعنوان یک عنصر قابل کنترل محاسبه شده و بطور مداوم نسبت به محیط خویش حالت تدافعی میگیرد ))2 ویژگیهای خاص این نوع رهبری عبارتند از :
(( در محیط بیرونی یک منبع قدرت مطلق و کامل وجود ندارد و مدیریت موسسه سعی در ایجاد تعادل در بین قدرتهای درون و برون سازمانی دارد .در این نوع رهبری مشکلات و مسائل موجود اهمیت درجه اول را دارا میباشند و سپس مسائل فرصت آفرینی محیط در این نوع رهبری تصمیمات گرفته شده حالت احتیاط آمیز داشته واز اتخاذ تصمیمات جسورانه پرهیز میشود ))‌در این نوع رهبری استراتژی های با انعطاف بالا اتخاذ میشود .