سبک های مدیریت تعارض و ویژگی های روان سنجی

دانلود پایان نامه

94/0
88/0
85/0
روایی: نتایج حاصل ازتحلیل عامل تاییدی وجود سه زیرمقیاس رادرمقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی تایید کردندکه این مطلب حاکی ازاعتبارسازه این مقیاس است.
Reference:
1-Rabelo Neiva. E:Ros.M:Das Gracas Torres Da Paz.Maria(2005).Attiudes Towards Organizational Change:Validation Of A Scale.Psychology in Spain.2005.vol.9.No1.81-90
راهنمای مقیاس مدیریت تعارض
مقدمه
تعارض چهره های گوناگونی دارد وبرای مدیران که مسئول دستیابی به اهداف آموزشی هستند چالشی مستمر تلقی می شود.فراگیری مدیریت تعارض برای بهبود چگونگی انطباق واستفاده ازتغییر وتحول برای خودفرد،خانواده ومحیط آموزشی سرمایه گذاری حیاتی به شمار می آید.
رشد یک سازمان آموزشی وابسته به مواجهه باتعارض هااست.فقدان تعارض می تواند بهترین شرایط برای ابقا رافراهم سازد.بنابراین هدف ،کاهش تعارض یااجتناب ازآن نیست،بلکه مدیریت آن بطور ضمنی است.شیوه تصمیم گیری درتعارض می تواند سازنده یامخرب باشد.شیوه سازنده درتعارض به ماکمک می کند تاموقعیت رااززوایای مختلف ببینیم اما شیوه منفی درتعارض می تواند هدایتگر ویرانی باشد.مدیریت اثر بخش تعارض به مدیران کمک می کند تاباتحولات جدید درتماس باشند وبرای مقابله باتهدیدات واستفاده ازفرصت ها راه حل مناسبی رابرگزینند.
شیوه نمره گذاری
عبارات هریک اززیرمقیاس ها
1-زیرمقیاس همکاری:سوالات19-11-8-5-1
2-زیرمقیاس مصالحه:سوالات21-20-16-13-9-6-4
3-زیرمقیاس اجتناب:سوالات28-24-23-12-7-2
4-زیزمقیاس سازش:سوالات29-27-25-15-14
5-زیرمقیاس رقابت:سوالات30-26-22-18-17-10-3
پاخ به این پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5درجه ای است وبه این گزینه ها از1تا5نمره اختصاص داده شده به صورتی که همیشه نمره 5وهرگز نمره 1رابه خوداختصاص داده است.
ویژگی های روان سنجی
روایی:روایی آزمون ازطریق کسب صاحب نظران وروش همسانی درونی استفاده شده است وازاعتبار قابل قبول برخورداراست.درزمینه همسانی درونی برآورد شده بدین ترتیب که دریک آزمون مقدماتی بین 50نفر ازمدیران مدارس توزیع گردید وازطریق محاسبه همبستگی کمتر از30/0حذف شدند ومقیاس نهایی شامل 30سوال گردیده است وبدین ترتیب آزمون ازاعتبارسازه قابل قبولی برخورداراست.
پایایی:پایایی آزمون درسال 1373درتهران توسط یزدان آبادی ساخته شده است .ازطریق روش دونیمه کردن ضریب پایایی آن محاسبه شده است که 58/0می باشد.درعین حال برای اطمینان بیشتر یک باردیگر بازآزمایی پایایی آن درشیراز محاسبه گردید برای این کار 40نفرازمدیران نمونه عضو انتخاب شدند وآزمون به آنها داده شد وپس ازجمع آوری اطلاعات ضریب همبستگی بین دوآزمون 42/0محاسبه شد.
جدول زیر نمونه ای ازبررسی سبک های مدیریت تعارض برروی 240مدیر مدرسه درتمامی مناطق شهر تهران است.
شاخص آماری مربوط به زیرمقیاس ((همکاری))
شاخص های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
شاخص های توزیع
نما