سرمایه در گردش و بازار سرمایه

دانلود پایان نامه

(2.740-)
4.689(**)
(2.083) 4.201(*)
(1.538)
C – 0.888
(9.353)
R-squared 0.844 0.957
Adjusted R-squared 0.512 0.844
Durbin-Watson stat. 2.574 2.549
Lc statistic Test-Hansen 0.353 0.145
P-Value Test-Hansen 0.2> 0.2>
(*) در سطح 5و 10 درصد معنی دار نمی باشد .
(**) در سطح 10 درصد منبع : محاسبات تحقیق (پیوست ه )

فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1- مقدمه
آنچه که تاکنون در فصول گذشته انجام شده همگی در راستای دست یابی به اهداف این تحقیق مبنی بر
شناسایی میزان تاثیر توسعه و نوسانات مالی بر نوسان رشد صنایع نیازمند به نقدینگی بالا در ایران بوده است. در این مطالعه، فرضیات در راستای آزمون چگونگی تأثیر توسعه بازار پول و بازار سرمایه و نوسانات ناشی از
آن ها بر نوسان صنایع نیازمند به نقدینگی (سرمایه در گردش) می باشد. تحلیل هایی که تاکنون صورت گرفته بویژه برآورد مدل در فصل چهارم این امکان را به ما می دهد تا در جهت دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیات مطرح شده گام نهایی تحقیق را انجام دهیم. برای این منظور عمده تمرکز این فصل به عنوان خط پایان تحقیق متمرکز بر آزمون فرضیات مطرح شده مطالعه در فصل اول تحقیق می باشد. بنابراین در این فصل ضمن خطوط کلی تحقیق، فشرده ای از آنچه که تا کنون انجام شده ارائه می گردد. سپس اصلی ترین بخش تحقیق یعنی فرضیات پژوهش آزمون خواهد شد. لذا ابتدا چهار فرضیه اصلی تحقیق معرفی و بطور مجزا با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل های فصل چهارم آزمون خواهد شد. در ادامه نتایج کلی تحقیق تشریح خواهد شد.
5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق
مطالعه کنونی با هدف تعیین چگونگی تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسان رشد صنایع با نیاز به نقدینگی بالا در ایران اجرا شد. در موضوع توسعه مالی و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هم در ایران و هم در
سایر کشورها تاکنون مطالعات گسترده و متنوعی انجام شده است. در ایران نیز از زوایای مختلف عوامل مؤثر
بر رشد اقتصادی با تکنیک های متفاوتی ارزیابی شده است. اما در سالیان اخیر به مقوله نحوه تاثیرگذاری توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر رشد صنایع و نوسانات رشد مورد توجه زیاد قرار گرفته است. در ایران عمده فعالیت های تحقیقاتی صورت گرفته محدود به تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. اما آنچه که کمتر به آن توجه شده است فاکتورهای تاثیر گذار برنوسانات رشد صنایع است. لذا این مطالعه ارتباط میان توسعه بخش مالی و نوسانات ناشی از آن را بر نوسانات رشد صنایع در ایران فراهم می کند. فصل اول این تحقیق مبتنی بر کلیات پژوهش شامل بیان مساله، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق و فرضیات بود که به جهت آشنایی با کلیات و خط مشی مطالعه مطرح گردید. در فصل دوم ادبیات تحقیق از دو نقطه مورد توجه قرار گرفت. ابتدا مبانی نظری در مورد رشد اقتصادی، توسعه مالی و تاثیر آن بر نوسانات و رشد تولید را مورد بررسی قرار داده، سپس پیشینه تحقیق در دو بعد داخلی و خارجی را به طور مجزا مورد بررسی قرار دادیم و در انتهای فصل گزارشی از وضعیت نظام مالی ایران ارائه شده است. روش شناسی تحقیق و ابزارهای مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش و آزمون فرضیات مورد نظر در فصل سوم معرفی گردید. در این فصل ابتدا ساختار مدل اقتصاد سنجی معرفی و عناصر آن بطور شفاف شناسایی شد. سپس جامعه آماری تحقیق و چگونگی تبدیل داده های سالانه به داده های فصلی و منابع مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها معرفی گردید. در ادامه روش برآورد مدل مورد نظر و آزمون های مورد نیاز شامل آزمون ریشه واحد، آزمون همجمعی و آزمون ثبات ضرایب برآوردی و نحوه تخمین نوسانات بوسیله الگوی های خانواده آرچ به صورت بصورت مجزا معرفی گردید.
در فصل چهارم عمده مباحث مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری به شیوه اقتصاد سنجی و تخمین مدل مورد نظر این پژوهش بود. در این فصل تعیین پایایی و ناپایا بودن متغیرها ابتدا به کمک آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ویژگی های سری زمانی مورد استفاده تحلیل شد. سپس با توجه به آزمون ریشه واحد، با استفاده از الگوی گارچ نوسانات متغیرهای نشان دهنده نوسان تخمین زده شد و با استفاده از حداقل مربعات پویا ( (DOLSمعادلات اصلی تخمین زده شد و در نهایت استواری براوردهای انجام شده را بیان کردیم. اکنون با توجه به مسیری که تاکنون طی شده است در این فصل ابتدا فرضیات مطرح شده در فصل اول بصورت مجزا آزمون و در ادامه نتیجه گیری کلی تشریح خواهد شد.