سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

1 ـ 3) اهمیت و ضرورت پژوهش
تحولات نوین در عرصه اقتصادی، جهانی شده و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد بانکها بیشتر از گذشته مورد توجه ذینفعان قرار گیرد. سهامداران، سرمایه‌گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، نهادهای دولتی و به نوعی همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره بانکها را ارزیابی می‌کنند. بهبود عملکرد تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقاء بهره‌وری بانک، افزایش توان رقابتی بانک، پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، ارتقاء سطح انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری بانک به وسیله بهره‌گیری از ابعاد بانک است (محبوبی، 1392). از سویی نزول عملکرد در بانکها منجر به بوجود آمدن مشکلاتی همچون ریزش مشتریان بعد از اخذ وام، بوجود آمدن محدودیتهای در باب حفظ و نگهداری مشتریان، عدم رسوب سپرده‌های مشتریان هدف و فرار سپرده‌گذاری و پس‌اندازهای مشتریان به سوی بانکهای رقیب و در نتیجه افزایش منابع سپرده‌گذاری بانکهای رقیب و در نهایت بوجود آمدن یک ساختار بوفالویی شکل در بانکها می‌گردد. به همین دلیل بررسی چنین مفهوم با ارزشی در نظام بانکی و مالی و علی‌الخصوص بانکهای جامعه مورد مطالعه بسیار ضروری و انجام چنین تحقیقی به شدت احساس می‌شود.
1 ـ 4) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده‌اند تبیین‌هایی فراهم می‌کند. چارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می‌کند، نظریه‌هایی را که مبانی این روابط هستند، می‌پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می‌کند. همان گونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می‌دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه‌های آزمون‌پذیر را فراهم می‌آورد. در این مطالعه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از سرمایه فکری و ابعاد آن و عملکرد و مدل مفهومی پژوهش در زیر نشان داده شده است که بیانگر روابط تئوریک میان ابعاد سرمایه فکری با عملکرد می‌باشد. بعبارتی در این تحقیق با توجه به عنوان تحقیق و مبانی نظری ارائه شده، ابتدا اهمیت و ابعاد سرمایه فکری که عبارتند از سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه‌ای را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به اهمیت عملکرد پرداخته خواهد شد. ابعاد سرمایه فکری و عملکرد از تحقیق چانگ و یانگ (2013) استخراج شده و بر اساس چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر قابل ارائه می‌باشد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سرمایه فکری وتنگدستی مالی و شرکت های سرمایه گذاری

منبع: (چانگ و یانگ، 2013)
1 ـ 5) اهداف پژوهش
اهداف تحقیق حاضر شامل؛
1. سنجش سرمایه فکری و ابعاد آن و همچنین سنجش عملکرد شعب بانکهای استان گیلان.
2. سنجش رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد شعب بانکهای استان گیلان.
3. آزمون مدل تحقیق.
1 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین سرمایه فکری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1. بین سرمایه ساختاری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
2. بین سرمایه انسانی و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
3. بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
1ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق؛
متغیرهای مستقل:
سرمایه فکری؛ سرمایه فکری عبارتست از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری (مجتهدزاده و همکاران، 1389).
سرمایه ساختاری؛ عبارتست از ساختار سرمایه‌ای که تأکید بر راه و شیوه‌ای دارد که بوسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند (ذوقی، 1390).
سرمایه انسانی؛ عبارتست از دانش، مهارتها و اطلاعات موجود در میان نیروی انسانی سازمان (چیت‌سازیان، 1385).