سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده برای بعد سرمایه ساختاری که از مجموع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به این متغیر محاسبه گردیده است، در جدول (4-2) آمده است. بر اساس جدول (4-2) که توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به بعد سرمایه ساختاری را نشان می‌دهد، میانگین سرمایه ساختاری در جامعه مورد مطالعه از نظر پاسخگویان 46/3 می‌باشد.
جدول (4- 2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه ساختاری
N حدأقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس
150 1 4 46/3 54/3 57/12

نمودار (4- 2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه ساختاری
4-2-2) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی بعد سرمایه انسانی
پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده برای متغیر فوق، که از مجموع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به این متغیر محاسبه گردیده است، در جدول (4-3) آورده شده است.
جدول (4- 3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه انسانی
N حدأقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس
150 2 5 80/3 94/3 55/15
بر اساس جدول (4-3) که شاخصهای مرکزی و پراکندگی توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به بعد سرمایه انسانی را نشان می‌دهد، میانگین سرمایه انسانی در جامعه مورد مطالعه از نظر پاسخگویان 80/3 می‌باشد.

نمودار (4- 3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه انسانی
4-2-3) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی بعد سرمایه رابطه‌ای
پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده برای بعد سرمایه رابطه‌ای که از مجموع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به این متغیر محاسبه گردیده است، در جدول (4-4) آمده است. بر اساس جدول (4-4) که توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به بعد سرمایه رابطه‌ای را نشان می‌دهد، میانگین سرمایه رابطه‌ای در جامعه مورد مطالعه از نظر پاسخگویان 10/3 می‌باشد.
جدول (4- 4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه رابطه‌ای
N حدأقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس
150 1 4 10/3 08/5 82/25

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توانمندسازی حسابرسان و استان آذربایجان شرقی

نمودار (4- 4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه رابطه‌ای
4-2-4) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته عملکرد
پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده برای وابسته عملکرد که از مجموع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به این متغیر محاسبه گردیده است، در جدول (4-5) آمده است. بر اساس جدول (4-5) که توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به متغیر وابسته عملکرد نشان می‌دهد میانگین عملکرد در جامعه مورد مطالعه از نظر پاسخگویان 97/3 می‌باشد.
جدول (4- 5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر وابسته عملکرد