سرمایه ساختاری و ضرایب همبستگی

دانلود پایان نامه

-پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..80
– محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
پیشنهادات برای محققین بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست جدولها
عنوان صفحه
3-1 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مستقل سرمایه فکری………………………………………………………………………….63
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مستقل سرمایه ساختاری…………………………………………………………………………64
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مستقل سرمایه انسانی…………………………………………………………………………65
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مستقل سرمایه رابطه‌ای……………………………………………………………………….66
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر وابسته عملکرد……………………………………………………………………………………67
نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………………………………………68
تحلیل عاملی مرتبه دوم برای مؤلفه‌های سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..70
ضرایب همبستگی میان مؤلفه‌های سه‌گانه سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………………..72
تحلیل عاملی مرتبه دوم برای مؤلفه‌های عملکرد………………………………………………………………………………………………………………….72
ضرایب همبستگی میان مؤلفه‌های چهارگانه عملکرد……………………………………………………………………………………………………..73
آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
آزمون فرضیه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
آزمون فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
آزمون فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
فهرست نمودارها
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تأمین مالی از طریق سهام ممتاز و تأمین مالی از طریق سهام عادی