سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری در آموزش

دانلود پایان نامه
همان طور که در انتهای فصل جداول مربوط به تخمین را ملاحظه خواهید کرد، تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی داری قرار دارند و اغلب علایم ضرایب نیز با تئوری‌های اقتصادی سازگار هستند.
از آنجایی که بعد زمانی این تحقیق کوتاه است آزمون مربوط به همبستگی سریالی در این جا کاربردی ندارد و تنها از آزمون سارگان برای تعیین اعتبار ابزارهای استفاده شده در مدل بهره بردیم که نتایج این آزمون حاکی از اعتبار بالای ابزارهای تخمین می باشد.
مدل رشد استفاده شده در این تحقیق برای پنج شاخص متفاوت سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته و این پنج مدل در چهار سطح کل استان‌ها، استان‌های کشاورزی، استان‌های صنعتی و استان‌های خدماتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین پروکسی مورد استفاده برای سرمایه انسانی به سه سطح کل نیروی، نیروی‌کار مرد و نیروی‌کار زن تفکیک شده است که اثر آن به طور جداگانه بر رشد اقتصادی استان‌های مختلف برسی شده است.
4-6-1 تحلیل ضرایب
نتایج بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دوره 90-1384 برای 30 استان کشور نشان می‌دهد که سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد استان‌های کشور داشته است.
سرمایه انسانی درواقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسب تری بهره برداری شود. عدم توانایی رشد سرمایه های انسانی همراه با رشد منابع فیزیکی یکی از دلایل اصلی پایین بودن ظرفیت جذب منابع سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه است.
اگرچه در مطالعات بین کشوری تاثیر تحصیلات بر رشد همواره مثبت بوده اما در مطالعات موردی، تفاوت های بسیار مهمی در میزان اثرگذاری و حتی در جهت آن مشاهده می شود. به عبارت دیگر، درحالی که سرمایه گذاری در سرمایه انسانی در برخی کشورها سبب تسریع رشد اقتصادی شده، در برخی دیگر از کشورها تاثیر آن منفی بوده است. یعنی سرمایه گذاری در آموزش نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نمی شود بلکه به کاهش هر چه بیشتر آن نیز می انجامد. پیدایش خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در آمریکای جنوبی و هند در سال های اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، ممکن است مانند سرمایه گذاری در هر چیز دیگر فاقد کارایی لازم بوده و از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نباشد.
از بررسی مطالعات گذشته چنین استباط می شود که تحصیلات تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد که از افراد تحصیل‌کرده در جایی که لازم است و موجب افزایش بهره وری در تولید می گردد، استفاده شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد که در پاسخ به نیازهای روزافزون اقتصاد برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در تولید صورت گرفته باشد.
در ادامه به تشریح ضرایب بدست آمده از این تحقیق می پردازیم.
تولیدناخالص داخلی سرانه با وقفه: ضریب این متغیر در هر چهار دسته تقسیم بندی صورت گرفته مثبت و معنی دار شده است. مطالعات گذشته نیز نتیجه بدست آمده ما را تایید می کنند و انتظار می رود که رشد تولیدناخالص سرانه هر سال تحت تاثیر تولید ناخالص سرانه سال قبل باشد.
نرخ رشد جمعیت: رابطه‌ی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی تا مدتها از لحاظ نظری و تجربی توسط اقتصاددانان مختلف، تجزیه و تحلیل شده است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد سریع جمعیت مانع رشد اقتصادی است درحالی که برخی دیگر اعتقاد دارند که رشد جمعیت باعث رشد اقتصادی است.
بر اساس مطالعات گذشته انتظار داریم که هر چه سطح تحصیلات زنان افزایش یابد و از این رو از نظر اقتصادی کارآمدتر شوند، نرخ باروری شان کاهش یابد. درمجوع میزان تحصیلات بطور متوسط سبب کاهش نرخ رشد جمعیت می شود. نتایج بدست آمده از این تحقیق نیز به گونه ای نتایج قبلی را تصدیق می کند به این ترتیب که با نگاهی به اثر نرخ رشد جمعیت در کل استان ها در می یابیم که با وارد کردن نیروی کار با تحصیلات عالی، مثبت بودن اثر رشد جمعیت بر رشد تولید بی معنی می شود اما هنگامی نیروی کار با سطح تحصیلات پایین را وارد مدل می کنیم، رشد جمعیت اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین اثر منفی نرخ رشد جمعیت در استان های کشاورزی که به نسبت از سطح امکانات آموزشی کمتری برخوردارند، بی معنی است.
سرمایه گذاری فیزیکی استانی: همانطور که قبلا نیز بیان شد، در داده های ایران متغیر دقیقی برای سرمایه گذاری فیزیکی وجود ندارد. از این از حاصل جمع تملک دارایی های سرمایه ای و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی به عنوان نماینده ای برای این متغیر استفاده شده است. از آنجایی که بزرگ ترین سرمایه گذار در پروژه های عمرانی در ایران دولت است و طبق مطالعات گذشته میزان گستردگی سرمایه گذاری های دولتی بر میزان اثرگذاری اش تاثیر می گذارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرمایه گذاری فیزیکی در سطح بررسی کل استان ها، استان های خدماتی و صنعتی مثبت و معنی دار بوده اما در سطح استان های کشاورزی اثر مثبت اش معنی دار نمی باشد. این نتیجه همانند لطغعلی پور و همکاران(1393) است که با بررسی اثر سرمایه گذاری در استان های کشاورزی ایران به این نتیجه دست یافته اند که رشد بخش کشاورزی ایران بیشتر از آنکه از سرمایه گذاری بخش دولتی تاثیر بپذیرد تحت تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
شکاف درآمدی: در این تحقیق به منظور از بین بردن اثرات چرخه های تجاری بر روی اثرگذاری سایر متغیرها و مختوش کردن اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی از متغیر شکاف درآمدی استفاده شده است. که نحوه اثرگذاری این متغیر در همه سطوح مورد بررسی به غیر از بخش صنعت، مثبت و معنی دار بوده است.
نحوه اثر گذاری سرمایه انسانی:
همانطور که قبلا نیز توضیح دادیم، در این تحقیق به منظور بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد استانی اقدام به دسته‌بندی داده‌های سرمایه‌انسانی در 5 سطح کرده‌ایم. در ادامه در رابطه با نحوه اثرگذاری هر یک از این پنج جزء بر رشد استان های مختلف می پردازیم:
H
H1
H2
HS
HS2
کل