سرمایه گذاری ثابت و جذب سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

نتایج نشان می دهند که، تفاوتی بین اثر آموزش ابتدایی و راهنمایی بر روی رشد اقتصادی وجود دارد. درواقع آموزش در مقطع راهنمایی اثر برجسته ای بر روی رشد ندارد.
اثر علی قوی بین رشد اقتصادی و آموزش عالی مشاهده نمی شود، هرچند که شواهدی مبنی بر وجود اثر علی ای بین زنان با تحصیلات عالی و رشد اقتصادی وجود دارد.
بنابراین به این نتیجه می رسیم که؛ تحصیلات زنان (انباشت سرمایه انسانی)در کلیه ی مقاطع تحصیلی اثر برجسته ای در رشد اقتصادی کشور هند دارد.
مطالعه وی چی(2007):
وی چی در مقاله ای تحت عنوان “نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی چین” به دنبال ارائه ی یک ارتباط مفهومی بین موجودی و انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی می باشد. وی در این راستا از داده های GDP استانی، جمعیت، نیروی کار، آموزش و سرمایه گذاری دارایی های ثابت، هزینه و درآمد دولتی، هزینه های دولت در رابطه با آموزش که مربوط به 31 استان چین در طی 9 سال می باشند، استفاده کرده است.
در این مقاله نه تنها از نرخ ثبت نام در مدارس، تعداد معلم های تمام وقت و تعداد کارمندان مدارس به عنوان جانشینی برای سرمایه انسانی استفاده شده است، بلکه از متغیری به نام حصول آموزشی نیروی کار (تعداد نیروی کار تحصیل کرده) در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و تحصیلات عالی نیز، به عنوان جانشینی برای سرمایه انسانی بهره برده است. اما نتایج متفاوتی در زمینه ی استفاده از هر یک از پروکسی های مختلف سرمایه انسانی، حاصل نشده است.
وی مطابق کار چن و فلشر (1996) هر دو معادلات رشد مقطعی و پنلی را برای استان ها، تخمین زده است. اما متفاوت از کار آنها، وی از دو متغیر سرمایه انسانی استفاده کرده است: یکی سطح اولیه ی سرمایه انسانی و دیگری رشد سرمایه انسانی. معادلات استفاده شده در این تحقیق به شرح زیر است:
معادله ی (1):

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی و خلاقیت از دیدگاه سازمانی

معادله (2):

که در آن ها:
: لگاریتم میانگین سالانه ی رشد GDP استانی سرانه از سال t-n تا t
: لگاریتم تغیرات GDP سرانه استانی از سال t-1 تا t
: سرمایه انسانی استانی در سال اولیه t-n
: سرمایه انسانی استانی در سال قبل t-1
میانگین سالانه ی سرمایه گذاری در دارایی های ثابت سرانه استانی از سال t-n تا t
: سرمایه گذاری در دارایی های ثابت سرانه استانی از سال t-n تا t
: لگاریتم GDP سرانه ی استانی در سال اولیه ی t-n
: لگاریتم GDP سرانه ی استانی در سال قبل t-1
در پایان وی به نتایج زیر دست یافت :
شواهد محکمی مبنی بر تاثیر مستقیم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یک استان خاص وجود ندارد. هرچند، موجودی اولیه ی سرمایه انسانی اثر برجسته ای بر روی ذخیره ی دارایی های ثابت داشته است. در ضمن؛ اثر نیروی کار با تحصیلات عالی در این امر، بیشتر از نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و راهنمایی می باشد.
بر اساس یافته های ما در رابطه با سرمایه انسانی، استان های داخلی می توانند با افزودن به نیروی کار تحصیل کرده ی خود، سبب جذب سرمایه گذاری ثابت و ترقی در رشد اقتصادی خود شوند.